ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 11.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 99.11
Опис Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2015 рік та про порядок виплати дивідендів. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 7. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства. 9.Обрання ревізора Товариства. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, внесення змін та доповнень до "Положення по загальні збори акціонерів" та "Положення про наглядову раду". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№2-10: звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2015 рік не нараховувати- 100% голосів; припинення повноважень членів наглядової ради - 100%; обрання головою наглядової ради Огірчук Л.Ф. - 100%; обрання членом наглядової ради Костюк Н.Є. - 100%; обрання членом наглядової ради Полякову А.Є. - 100%; припинення повноважень ревізора - 100%; обрання ревізором товариства Супруненко Л.А. - 100%; внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, внесення змін та доповнень до "Положення про загальні збори акціонерів" та "Положення про наглядову раду"- 100%.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.