ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 11.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22890033
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ-03037, вул. Білгородська,14, кв.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0322, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ”УНІВЕРСАЛ-АУДИТ” Cвідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0322 від 26.01.2001р. Україна м. Київ, вул.А.Білецького 9 Б, кв.4 Тел./факс: (044) 270-20-62, E-mail: Larisa072@gmail.com А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРГІПРОЦУКОР” за 2016 рік Цей висновок адресується: • Акціонерам та керівництву ПрАТ „УКРГІПРОЦУКОР” • Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Вступний параграф Основні відомості про емітента Повне найменування та особливості створення ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”УКРГІПРОЦУКОР” створене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна по м.Києву від 04 червня 1997 року №702 шляхом перетворення державного підприємства “Український державний інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості “Укрдіпроцукор“ у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому клмплексі“ від 10 липня 1996 року №290/96-ВР , а також є правонаступником ТОВ “ЦУКРОТЕХСЕРВІС“ відповідно до договору про приєднання від 24.04.2003 року. Відомості про склад акціонерів та частку у статутному капіталі Фізичні особи (Резиденти України)-69, частка у статутному капіталі 72,6%, юридичні особи – 1 , частка у статутному капіталі 27,4% Код за ЄДРПОУ 00334416 Місцезнаходження 01133 ,М.Київ, вул. Щорса,31 Телефон (044) 529-56-34 Види діяльності за КВЕД у 2015 році 71.11 діяльність у сфері архітектури 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 неспеціалізована оптова торгівля 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Відомості про наявність ліцензій Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Державної архітектурно-будівельної інспекції на дозвіл провадити господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, яка видана 15 червня 2010 року №12-Л зі строком дії до 15 червня 2015 року. В Законі України «Про архітектурну діяльність» у статті 7-й в редакції Закону станом на 09 квітня 2015 року № 320-VIII визначено, що розроблення та затвердження проекта об’єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов’язком архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідні сертифікати. ПрАТ «Укргіпроцукор» має двох інженерів-проектувальників, які мають Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.(Серії АР № 000198 та Серії АР №000071 від 04.05.2012 р. Та 23.04.2012 року) відповідно. Дата первинної державної реєстрації 18.06.1997 року Дата останньої редакції статуту 11.05.2016 року Чисельність працівників станом на 31.12.2015 року 44 Керівник: Генеральний директор –Шкабара Євген Іванович (Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 30.03.2010р.) Головний бухгалтер Костюк Наталя Євгенівна(Наказ про призначення №20-к від 01.04.2010 року) Звіт про фінансову звітність Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІПРОЦУКОР » що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів(за прямим методом), звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку вказаної фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та нормативно - правових актів Міністерства фінансів України і за систему внутрішнього контролю, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати безперервно свою діяльність, за розкриття у відповідних випадках відомостей, що відносяться до безперервності діяльності, і за складання звітності на основі допущення про безперервність діяльності. Особи, що наділені вищими повноваженнями, несуть відповідальність по нагляду за підготовкою фінансової звітності. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Метою нашого аудиту є отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок, та надання аудиторського звіту, що містить нашу думку. Достатня впевненість надає високий рівень впевненості, але не гарантує, що аудит, виконаний відповідно до МСА, завжди ідентифікує суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства чи помилки; вони вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано припустити, що окремо або в сукупності з іншими викривленнями вони можуть вплинути на економічні рішення користувачів, які будуть прийматися на основі цієї фінансової звітності. У рамках аудиту, що проводиться відповідно до МСА, ми застосовуємо професійне судження і зберігаємо професійний скептицизм упродовж усього аудиту. Окрім того, ми виконуємо наступне: - виявляємо і оцінюємо ризики істотного викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики; отримуємо аудиторські докази, що є достатніми і належними, щоб служити підставою для висловлювання нашої думки; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованої облікової політики і обґрунтованість облікових оцінок та відповідного розкриття інформації, підготовленого управлінським персоналом; - робимо висновок про правомірність застосування управлінським персоналом допущення про безперервність діяльності, а на підставі отриманих аудиторських доказів - висновок про те, чи є істотна невизначеність у зв'язку з подіями або умовами, в результаті яких можуть виникнути значні сумніви в здатності продовжувати Підприємством безперервно свою діяльність. Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з повноважними особами Підприємства, доводячи до їх відома, окрім іншого, інформацію стосовно запланованого обсягу і часу аудиту, а також про істотні зауваження за результатами аудиту, включаючи недоліки системи внутрішнього контролю, які ми виявляємо в процесі аудиту. Основа для висловлення думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наші обов'язки відповідно до цих стандартів описані в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми незалежні по відношенню до ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» відповідно до етичних вимог, застосованих до нашого аудиту фінансової звітності в Україні, і нами виконані інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними, щоб служити підставою для висловлювання нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансові звіти складені згідно з вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та у відповідності обраній обліковій політиці. За результатами проведеного аудиту отримані достатні докази , що фінансово- господарська діяльність Підприємства буде здійснюватись на безперервній основі. Інші питання Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що на дату затвердження звітності ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» функціонує у нестабільному економічному та політичному середовищі. Як результат, діяльність ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» що проводиться в Україні, супроводжується ризиками. Вплив поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений на даний момент. Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може породити сумніви в здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 1.1. Власний капітал Станом на 31.12.2016 р. Власний капітал Компанії складає 7 259 тис. Грн., у т.ч.: - статутний капітал – 3 063 тис. Грн., - капітал в дооцінках – 731 тис. Грн., - додатковий капітал- 91 тис. Грн; - резервний капітал – 196 тис.грн - нерозподілений прибуток – 3 178 тис. Грн. Статутний капітал ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» згідно установчих документів складає 3 062 774 (три мільйони шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят чотири гривні., 00 коп.) та розподілений на 12 251096 простих іменних акцій номінальної вартістю 0,25 гривні кожна. Акції мають бездокументарну форму існування. Статутний капітал сплачено повністю. Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку. Дані балансу відповідають установчим документам. 1.2. Вартість чистих активів. На 31.12.2016 р. Вартість чистих активів товариства, що розрахована за «Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004№ 485) більше розміру статутного капіталу на 4196 тис. Грн., що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств. Рядок Найменування показника Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2013 року), тис. Грн. Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2014 року), тис.грн. Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2015 року), тис.грн Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2016 року), тис.грн 1. Активи 1.1. Необоротні активи 6 368 6 940 7 348 7 455 1.2. Оборотні активи 3 141 2 843 3 263 5 813 1.4. Разом активи (рядок 1300 ф.№1) 9 509 9 783 10611 13 268 2. Зобов'язання 2.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0 0 0 2.2. Поточні зобов'язання і забезпечення 2 196 3 931 4 098 6 009 2.3. Разом зобов'язань 2 196 3 931 4 098 6 009 3. Чисті активи (рядок 1.4. -2.3) 7 313 5 852 6513 7 259 4. Власний капітал у тому числі: 4.1. Статутний капітал 3 063 3 063 3 063 3 063 4.2. Капітал у дооцінках 731 731 731 731 4.3. Додатковий капітал 91 91 91 91 4.4. Резервний капітал 108 123 159 196 4.5. Нерозподілений прибуток 3 320 1 844 2 469 3 178 4.6. Усього: 7 313 5 852 6 513 7 259 5. Перевищення вартості чистих активів ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” розміру зареєстрованого статутного капіталу проводиться за формулою: (рядок 3 – рядок 4.1) 4 250 2 789 3 450 4196 Показник розміру статутного капіталу відповідає вимогам статті 155-ї Цивільного кодексу України щодо розміру статутного капіталу. 2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ “УКРГІПРОЦУКОР“ та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. 3. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» значних правочинів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариством у 2016 році не вчинялись значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). 4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам законодавства Формування складу органів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «УКРГІПРОЦУКОР» здійснюється відповідно до Статуту Товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада; Виконавчий орган товариства (Генеральний директор) ; Ревізор. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві, в основному, відповідає вимогам Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства"; 5. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти Приватного акціонерного товариства «УКРГІПРОЦУКОР» в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 6. Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» і призвести до зміни вартості його цінних паперів. Протягом 2016 року події, що, згідно ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» та призвести до зміни вартості його цінних паперів, не відбувалися. 7.Події, що відбувалися після дати балансу. По запевненню управлінського персоналу, події, які б могли вплинути на показники фінансової звітності після дати балансу до моменту надання аудиторського висновку не відбувалися. III.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» Код ЄДРПОУ 22890033 Реєстраційні дані Зареєстроване Солом’янською районною державною адміністрацією у м. Києві 30 вересня 1994 року Місцезнаходження 03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б,кв.4 Фактичне місце розташування 03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б,кв.4 №, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів за № 0322, яке видане рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 24 вересня 2020 року (рішення АПУ від 24 вересня 2015 року №315/3). Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості Свідоцтво №0383, затверджене Рішенням АПУ від 26.09.2013 року про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність №, серія , дата видачі та термін дії Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Реєстраційний номер Свідоцтва 0102 від 06 лютого 2014 року. Термін дії з 06.02.2014 року до 24.09.2020 року Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail: Larisa072@gmail.com Керівник Мирна Марина Геннадіївна Прізвища, імена, по батькові аудиторів, що проводили аудит; номери, серії, дати видачі сертифікатів аудиторів, виданих АПУ: Громова Тетяна Семенівна сертифікат аудитора від 26 березня 1999 р., Серія А, № 003712, термін дії сертифікату до 04.03.2018 р. Матешко Микола Миколайович сертифікат аудитора від 24.12.1999 р. Серія А № 004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року. Дата початку проведення аудиту 14 березня 2017 р. Дата закінчення проведення аудиту 30 березня 2017 р. Дата і номер Договору на проведення аудиторської перевірки № 14/03 –ПрАТ від 14.03..2017 року Дата складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 30.03.2017 р. Директор ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» Мирна М.Г. Сертифікат аудитора від 27.11.1997 року серії А №003261, термін дії сертифікату до 27.11.2021 року.
д/н
д/н
д/н