ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 11.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2569 2484 0 0 2569 2484
будівлі та споруди 1680 1820 0 0 1680 1820
машини та обладнання 596 418 0 0 596 418
транспортні засоби 157 130 0 0 157 130
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 136 116 0 0 136 116
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2569 2484 0 0 2569 2484
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будинки - 75 років -машини та обладнання - 5 років -транспортні засоби - 5 років Первісна вартість основних засобів: на початок звітного періоду -5395тис.грн, на кінець звітного періоду - 5573 тис. грн, .Протягом року амортизація нараховувалась прямолінійним способом виходячи з положень ст.145 "Налогового кодексу України". Ступінь зносу основних засобів: на 31.12.2016р - 55,4% Ступінь використання основних засобів: 66,5% Сума нарахованого зносу: на 31.12.2016р -3089 грн Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амаризації. Суттєвих пидбань за 2016 рік не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7259 6513
Статутний капітал (тис.грн.) 3063 3063
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3063 3063
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4196 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4196 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3450 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3450 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.