ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2015
Кворум зборів** 99.008
Опис Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2014 рік та про порядок виплати дивідендів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№2-5: звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2014 рік не нараховувати- 100% голосів.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.