ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР” за ЄДРПОУ 00334416
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11
Середня кількість працівників1 48    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул.Щорса, 31, м.Київ, Печерський, 01133, (044) 529-73-56
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 27 24
первісна вартість 1001 69 69
накопичена амортизація 1002 42 45
Незавершені капітальні інвестиції 1005 14 64
Основні засоби: 1010 1605 2017
первісна вартість 1011 4010 4558
знос 1012 2405 2541
Інвестиційна нерухомість: 1015 118 116
первісна вартість 1016 213 213
знос 1017 94 97
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 4362 4362
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 42 158
Відстрочені податкові активи 1045 199 199
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 6367 6940
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1133 450
Виробничі запаси 1101 63 104
Незавершене виробництво 1102 1070 345
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 98 85
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 123 107
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 25
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 314 388
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 880 660
Готівка 1166 1 0
Рахунки в банках 1167 879 660
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 593 1152
Усього за розділом II 1195 3141 2842
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 9508 9782

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3063 3063
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 731 731
Додатковий капітал 1410 91 91
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 108 123
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3320 1844
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 7313 5852
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 17 21
за розрахунками з бюджетом 1620 46 25
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 53 0
за розрахунками з оплати праці 1630 105 4
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1974 3881
Усього за розділом IІІ 1695 2195 3931
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 -1
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 9508 9782

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Є.І. Шкабара

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Н.Є. Костюк

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.