ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так* Ні*
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
так, плануємо розпочати переговори 
так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
не визначилисьX

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 11.11.1111; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ПрАТ "Укргіпроцукор" не має власного кодексу корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності дотримується принципів корпоративного управління, розроблених ДКЦПФР і зафіксованих у Статуті товариства: акціонерам вчасно надсилаються запрошення на загальні збори; акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного загальних зборів, беруть участь в управлінні справами товариства шляхом участі в голосуванні на загальних зборах; товариством забезпечується рівне ставлення до усіх акціонерів, незалежно до кількості акцій, якими володіє акціонер; акціонер має право отримувати частину прибутку у розмірі, пропорційному належній акціонерові кількості акцій, право на вільне розпорядження належними йому акціями; акціонери забезпечені правом вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які не голосували "за" певних прийнятих загальними зборами рішень, які впливають на їх права; для акціонерів на загальних зборах розкривається повна і достовірна інформація з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства. Відхилинь від перелічених принципів корпоративного управління протягом звітного року не було.