ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2014
Кворум зборів** 96.96
Опис Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2013 рік та про порядок виплати дивідендів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№2-5: звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2013 рік не нараховувати- 100% голосів.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.08.2014
Кворум зборів** 97.59
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів; 2. Прийняття рішення про нарахування дивідендів та про порядок їх виплати Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: органи управління ПрАТ "Укргіпроцукор". Результати розгляду питань порядку денного: ухвалили: 1. Нарахувати дивіденди з нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 1837664грн 40 коп; розмір дивіденду на одну просту акцію до утримання згідно законодавства податків - 0,15 грн - 100% голосів. 2. Затвердити порядок виплати дивідендів -100% голосів. Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.