ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полякова Альона Євгенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 141758, 01.11.2012, Дарницьке РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження** 1985
5) освіта** вища: Національний університет харчових технологій
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** член наглядової ради ПрАТ "Укргіпроцукор" 2010-2013рр
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2013, на 3 роки
9) опис переобрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів товариства 10.04.2013р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положення про наглядову раду" . Приймає участь у здійсненні захисту прав акціонерів, у контролі за діяльністю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 10.04.2013р та укладеного контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 12 Попередні посади: член наглядової ради ПрАТ "Укргіпроцукор" 2010-2013рр Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах


1) посада Ревізор акціонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Супруненко Любов Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 528147, 07.05.1997, Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Укргіпроцукор", ревізор товариства 2010-2013рр
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2013, на 3 роки
9) опис переобрана на посаду ревізора акціонерного товариства рішенням загальних зборів товариства 10.04.2013р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про ревізора" Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства як планову, так і позапланову, бере участь в розслідуванні за фактом виявлених порушень, надає звіт про результати перевірок загальним зборам акціонерів. Винагорода - згідно рішення загальних зборів товариства від 10.04.2013р..та укладеного контракту . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 37 Попередні посади:ВАТ "Укргіпроцукор", керівник групи 1999-2002, голова ревізійної комісії 2005-2010рр, ПрАТ "Укргіпроцукор", ревізор товариства 2010-2013рр, одночасно займає посаду головного економіста (2002-2014рр) Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюк Наталя Євгенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС в м.Києві
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища: Національний університет харчових технологій
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Укргіпроцукор", головний бухгалтер 2010-2014рр
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2010, необмежений
9) опис Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності товариства та достовірність бухгалтерського обліку та звітності. Винагорода дорівнює річному заробітку згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж роботи -17 років. Посадова особа не працює на іншому підприємстві


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкабара Євген Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 362563, 12.12.1996, Харківське РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укргіпроцукор", голова правління 2005-2010рр; ПрАТ "Укргіпроцукор", генеральній директор з 2010р
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2010, необмежений
9) опис Обраний на посаду генерального директора на необмежений терін рішенням наглядової ради товариства від 30.03.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про виконавчий орган" та укладеним договором . Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради; він вправі без довіреності діяти від імені товариства, предствляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства. Винагорода посадовій особі емітента -згідно укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -42 роки, із них стаж керівної роботи - 21 рік Попередні посади: заступник голови правління ВАТ "Укргіпроцукор" 1997-2005рр, голова правління ВАТ "Укргіпроцукор" 2005-2010рр Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огірчук Людмила Филимонівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 600396, 25.04.2001, Харківське РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження** 1941
5) освіта** вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості
6) стаж роботи (років)** 56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Укр гіпроцукор" , голова наглядової ради 2010-2013рр
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2013, на 3 роки
9) опис переобрана на посаду голови наглядової ради рішення загальних зборів акціонерів товариства 10.04.2013р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду" . Керує роботою наглядової ради, бере участь у здійсненні захисту прав акціонерів, контролю за діяльністю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядовлої ради, звітує перед загальними зборами акціонерів про роботу акціонерного товариства. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства 10.04.2013р та укладеного контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 56років Попередні посади: ВАТ "Укргіпроцукор", 2005-2010рр -голова наглядової ради; ПрАТ "Укргіпроцукор", 2010-2013рр- голова наглядової ради ; одночасно з посадою голови наглядової ради обіймає посаду начальника сектору товариства (1995-2014рр), Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюк Наталя Євгенівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища: Національний університет харчових технологій
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Укргіпроцукор", член наглядової ради 2010-2013рр
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2013, на 3 роки
9) опис переобрана членом наглядової ради рішення загальних зборів акціонерів 10.04.2013р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду". Бере участь у здійсненні захисту прав акціонерів, контролю за діяльностю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 10.04.13р і укладеного контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -17 Попередні посади: ВАТ "Укргіпроцукор", провідний інженер 2002-2005рр, заступник голови правління 2005-2010рр; ПрАТ "Укргіпроцукор", член наглядової ради 2010-2013р Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорШкабара Євген ІвановичСН, 362563, 12.12.1996, Харківське РУГУ МВС України в м.Києві482490039.38344824900000
Голова Наглядової радиОгірчук Людмила ФилимонівнаСО, 600396, 25.04.2001, Харківське РУГУ МВС України в м. Києві194000.1583519400000
Член наглядовоїї радиКостюк Наталя ЄвгенівнаМЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС в м.Києві12250009.99911225000000
Член Наглядової радиПолякова Альона ЄвгенівнаТТ, 141758, 01.11.2012, Дарницьке РУ ГУ МВС України в м. Києві12250009.99911225000000
Ревізор акціонерного товаристваСупруненко Любов АнатоліївнаСН, 528147, 07.05.1997, Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області165200.1348516520000
Усього 7310820 59.6748 7310820 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.