ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Нище наведені причини, з яких у річній звітності ПрАТ "Укргіпроцукор" деякі форми не заповнювалися, і надані пояснення до окремих форм звітності: п.3 - відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні так як товариство не брало участі у створенні юридичних осіб; п.4 - інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня так як посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена; п.5 - інформація про рейтингове агенство відсутня так як товариство не зверталося до уповноважених рейтингових агенств щодо проведення рейтингової оцінки; в статутному капіталі товариства державної частки немає, ПрАТ "Укргіпроцукор" не є монополістом на ринку товарів та послуг та ринку цінних паперів та не має стратегічного та економічного значення для держави; п.6 - відкрите акціонерне товариство "Укргіпроцукор" створене рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04.05.1997 року за №702 шляхом перетворення державного підприємства "Український державний інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості "Укрдіпроцукор" у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України від 10.07.1996р № 290/96-ВР "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". У статутному капіталі товариства відсоток акцій, які належать засновнику, рівний 0%, тобто державної частки немає. Фізичні особи засновниками не були. В 2010 році згідно Закону України "Про акціонерні товариства" товариство змінило назву на приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор". п.12.2) - інформація про облігації емітента відсутні, так як процентні, дісконтні та цільові облігації товариством не випускалися; п. 12.3), 12.4) - інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом, а також похідні цінні папери відсутня, тому що товариством ці папери не випускалися; п.12.5) - інформація про викуп власних акцій відсутня, тому що протягом звітного періоду викупу власних акцій не було; п. 14.3) - інформація про зобов'язання емітента: за звітний період товариство кредитами не користувалось, зобов'язання за цінними паперами, у тому числі за облігаціями, за векселями та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, іпотечними, похідними цінними паперами, сертифікатами ФОН, податковими зобов'язаннями, фінансової допомоги на зворотній основі відсутні; товариство має тільки поточні зобов'язання; пп. 14.4), 14.5) - інформація про обсяг виробництва, реалізація основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надана в зв'язку з тим, що підприємство не відноситься до переліку підприємств, які повинні надавати цю інформацію (п.15 р.4. від.111 "Положення про розкриття інформації…" НКЦПФР №2826; п.15 - інформація про забезпечення боргових цінних паперів не надана тому що боргові цінні папери товариством не випускались; п.16 - інформація про іпотечні цінні папери відсутня, тому що за звітний перід товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів; особливої інформації за звітний період не виникало. Пп. 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 - ПрАТ "Укргіпроцукор" являється емітентом іменних цінних паперів і надає річну інформацію за 2013 рік стосовно власної діяльності. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечного покриття, іпотечних сертифікатів, іпотечних активів та сертифікатів ФОН ; п. 31 - фінансову звітність за міжнародними стандартами товариство не складало; п. 32 - товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується об'єктами житлового будівництва;