ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1605 2017 0 0 1605 2017
будівлі та споруди 1010 1094 0 0 1010 1094
машини та обладнання 240 599 0 0 240 599
транспортні засоби 211 186 0 0 211 186
інші 144 138 0 0 144 138
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1605 2017 0 0 1605 2017
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будинки - 75 років -машини та обладнання - 5 років -транспортні засоби - 5 років Первісна вартість основних засобів: на початок звітного періоду -4010 тис.грн, на кінець звітного періоду - 4558 тис. грн, .Протягом року амортизація нараховувалась прямолінійним способом виходячи з положень ст.145 "Налогового кодексу України". Ступінь зносу основних засобів: на 31.12.2014р - 55,7% Ступінь використання основних засобів: 65,8% Сума нарахованого зносу: на 31.12.2014р -2541грн Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: прибданням та оновленням комп'ютерної та розмножувальної техніки. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5852 7313
Статутний капітал (тис.грн.) 3063 3063
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3063 3063
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2789 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2789 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4250 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4250 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.