ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 16.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); 1927 рік - проектна контора, що обслуговувала цукрову промисловість 1944 рік -Державний інститут по проектуванню об'єктів цукрової промисловості 1997 рік - відкрите акціонерне товариство "Укргіпроцукор" 2010 рік - приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор"
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПрАТ "Укргіпроцукор" має такі підрозділи: адміністративно-управлінський персонал (АУП), технічний сектор, господарський сектор, Київський комплексний відділ , в якого входять проектні сектори різних спеціальностей, що знаходяться у м. Києві, та Вінницький комплексний відділ , що знаходиться у м. Вінниця.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 49 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осіб):2 Фонд оплати праці: 2793 тис. грн Факти зміни розміру фонду оплати праці : збільшення відносно попереднього року на 83 тис. грн. Кадрова політика ПрАТ "Укргіпроцукор" спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам емітента: у відповідності з планом підвищення кваліфікації працівники товариства систематично проходять навчання по охороні праці, беруть участь в роботі галузевих семінарів та конференцій, відвідують спеціалізовані виставки. Працюючи над одними проектами, працівники обмінюється досвідом роботи з колегами з із Росії, Беларусі, Німеччини. Відповідно до отриманих ліцензій фахівці проходять навчання та отримують кваліфікаційні посвідчення, сертифікати з оцінки майна та майнових прав, пожежної безпеки, електропостачання , будівництва.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПрАТ "Укргіпроцукор"входить до складу Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" (місцезнаходження вул.Гринченка, 1, м.Київ-01001). До складу асоціації входять цукрові заводи та проектні організації, діяльність яких полягає в виробництві та сприянні виробництву цукру в Україні. ПрАТ "Укргіпроцукор" як член асоціації бере участь в програмах та заходах, що проводяться асоціацією, виконує проектні роботи на реконструкцію, технічне переозброєння існуючих цукрових заводів, які являються членами асоціації.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; ПрАТ "Укргіпроцукор" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій від третіх осіб щодо реорганізації ПрАТ "Укргіпроцукор" протягом звітного періоду не надійшло.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); При здійсненні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності ПрАТ "Укргіпроцукор" керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положенням (Стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерский облік основних засобів і необоротних активів ведеться згідно з Положеннями (Стандартами) 7. До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Нараховується амортизація основних засобів і необоротних активів пооб'єктно із застосуванням примолінійного методу. Фактичні витрати на ремонт основних засобів відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних активів, передбачуванного матеріального зносу, правових чи інших обмежень щодо терміну використанння та інших факторів. Матеріальні активи з терміном корисного використання понад одного року але вартістю до 1500 грн вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Нарахування зносу МШП здійснюєьбся у розмірі 100% балансової вартості таких предметів при передачі іх зі складу в експлуатацію. Здійснюється обов'язкове ведення кількісного обліку таких педметів у розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту іх повної ліквідації (списання з балансу). Визнання та первісна оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснюється незалежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безкоштовно, придбані в результаті обміну та подібні і неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Оплата праці працівників підприємства здійснюється у відповідності зі штатним розкладом.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; В 2014 році товариство виконувало проекті роботи для цукрових заводів України, Білорусі (Жабінківський цукровий завод), Росії (ЗАТ цукровий завод "Свобода"). В звітному році товариство надавало послуги фізичним та юридичним особам з здаванням в оренду приміщень, надання місць автотранспорту та інші незначні послуги. Структура основних видів діяльності та частки доходів від кожного в загальному обсязі виручки (у відсотках): 2010р 2011р 2012р 2013р 2014р проектування 58,7 42,62 39,2 40,1 48,8 послуги юридичним і фізичним особам 41,3 57,38 60,8 59,9 51,2 Цукрові заводи України, які знаходяться в основному в приватній власності, тільки реконструюють окремі виробничі місця, не займаючись комплексною реконструкцією. А обладнання достатньо застаріле, заводи потребують впровадження нових технологій з оновленням обладнання, що б і дало замовлення на проектні роботи нашому товариству. Оскільки в Білорусі та Росії впровадженню нових технологій і підвищенню потужностей приділяється значна увага (в Білорусі - навіть на державному рівні) , ПрАТ "Укргіпроцукор" брав участь в тендерах на виконання зазначених робіт в Білорусі і Росії, де і отримував замовлення. Ринок цукру сезону 2012-2014рр показав перевиробництво цукру в Україні, так як втрачений традиційній ринок збуту. В таких умовах власники цукрових заводів в Україні вртачають бажання модернізувати потужності, і відповідно ПрАТ "Укргіпроцукор" замовлень отримує мало.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні 5 років в товаристві не відбулося значних придбань та відчуджкнь. Товариство і надалі не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або виконавчим органом, афілійованими особами протягом звітного періоду не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 4558 тис. грн, залишкова - 2017 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року складає 55,7 %. Первісна вартість основних засобів , переданих в оренду, складає 213 тис. грн, знос складає 97 тис. грн. Товариством ввикористовуються власні активи. Основні активи товариства знаходяться за місцем знаходження товариства.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Неефективний власник, якість сировини для цукрових заводів, нестача обігових коштів, втрата ринків збуту цукру в країнах СНД, квотування випуску цукру для задоволення потреб внутрішнього ринку, регуляторний ціновий процес у буряківництві, який відстає від фактичної цінової ситуації на ринку вітчизнянової сировини, закон про регулювання ринку цукру та інші фактори, які впливають на ефективність роботи цукрових заводів, неможливість підтримати її на високому рівні, який потребує розроблення проектної документації, тобто робіт, які може виконувати ПрАТ "Укргіпроцукор". На ринку проектування існує конкуренція відомих і невідомих фірм. Попит роботи з основної діяльності товариства в Україні низький, тому товариство розширює сфуру своєї діяльності на інші країни.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; штраф -1181 грн
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; ПрАТ "Укргіпроцукор" являється госпрозрахунковим підприємством і працює на основі укладених договорів. Керівництво товариства прикладає багато зусиль, направлених на заключення договорів на розробку проектної документації, що дозволяє завантажити работою працівників товариства та забезпечити їх достойною заробітньою платнею.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; При укладанні договорів початок виконання робіт пов'язується з надходженням авансових платежів. У разі несплати авнсу замовником робота не виконується. Остаточний розрахунок здійснюється після передачі розробленої документації замовнику.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); На 2015 рік товариство планує виконати обсяг робіт по основній діяльності на суму близько 3.0 млн грн. (Жабінківський цукровий завод - закінчення проектування, проектні роботи на цукрових заводах України). Крім того, товариство надає послуги фізичним і юридичним особам. Ці прогнозні показники забезпечуть успішну фінансову діяльність товариства.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Основною діяльністю товариства є розробка проектної документації на реконструкцію і модернізацію цукрових заводів і інших підприємств. Досліджень товариство не проводить.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судових справ щодо діяльності товариства і його посадових осіб за 2014 рік не було.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Головною умовою успішної діяльності товариства являється укладання договорів з цукровими заводами та іншими підприємствами на виконання проектних робіт.