ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2013
Кворум зборів** 92.428
Опис Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 3.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2012 рік та про порядок виплати дивідендів. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства. 7. Обрання голови та членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договору з членами наглядової ради товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства. 9.Обрання ревізора товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№2-5: звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2012 рік не нараховувати- 100% голосів. Протокол лічильної комісії №6: припинення повноважень членів наглядової ради Огірчук Л.Ф-голова наглядової ради., Костюк Н.Є., Полякова А.Є.- члени наглядової ради - 100% голосів. Протокол №7 лічильної комісії: обрання голови та членів наглядової ради товариства та затвердження умов договору з членами наглядової ради товариства (обрано голова наглядової ради Огірчук Л.Ф., члени наглядової ради Костюк Н.Є., Полякова А.Є.)-100% голосів. Протокол №8 лічильної комісії: припинення повноважень ревізора товариства Супруненко Л.А..-100% голосів. Протокол №9 лічильної комісії: обрання ревізора товариства Супруненко Л.А.-100% голосів


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.