ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22890033
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ-03037, вул. Білгородська,14, кв.28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0322, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та звіт щодо іншої не фінансової інформації Приватного акціонерного товариства ”УКРГІПРОЦУКОР” за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року. м. Київ - 2014 Цей аудиторський висновок адресується : Власникам та керівництву ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР”; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Незалежна аудиторська фірма ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» провела аудит фінансової звітності ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР ” (Далі по тексту Товариство) у відповідності з положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України, у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» і МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” та ” Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів(крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджених рішенням ДКЦПФР від 29 вересня 2011р. №1360. 1.Основні відомості про емітента. Повне найменування Приватне акціонерне товариство ”УКРГІПРОЦУКОР” Код за ЄДРПОУ 00334416 Місцезнаходження М.Київ, вул..Щорса,31 Телефон (044) 529-56-34 Види діяльності за КВЕД у 2013 році 71.11 діяльність у сфері архітектури 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 неспеціалізована оптова торгівля 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Дата первинної державної реєстрації 18.06.1997 року Чисельність працівників станом на 31.12.2013 року 43 2.Опис аудиторської перевірки. Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою основою для висловлення аудиторської думки. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика Приватного акціонерного товариства “УКРГІПРОЦУКОР” (Наказ № 1 від 03.01.2013 р.) відповідає вимогам чинного законодавства України. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства “УКРГІПРОЦУКОР” станом на кінець останнього дня звітного року. 3. Опис перевіреної фінансової інформації Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” станом на 31.12.2013 року, які складають комплект фінансової звітності: - „Баланс (Звіт про фінансовий стан)” - „Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” - ”Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)” - ”Звіт про власний капітал” - ”Примітки до фінансової звітності” та реєстраційні, установчі документи, протоколи загальних зборів акціонерів,первинні бухгалтерські документи , регістри бухгалтерського обліку та ін. 4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до законів України, національних стандартів бухгалтерського обліку та внутрішніх положень Товариства згідно з вимогами користувачів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності Товариства, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. 5. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2013 рік проводилася відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 6. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки У зв'язку з тим, що договір про надання послуг аудиту укладено в березні 2014 року, ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед складанням фінансової звітності за 2013 рік. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності матеріальних цінностей базувалось виключно на підставі первинної документації. 7. Загальний висновок аудитора ( умовно-позитивний) Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи, які використовувалися Товариством, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу і звітність в цілому, шляхом тестування перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу звітності, здійснено оцінку відповідності застосовуваних принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “УКРГІПРОЦУКОР” станом на 31.12.2013 р., його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до чинного законодавства та національних стандартів бухгалтерського обліку.. 8. Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених “Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Станом на 31.12.2013 року чисті активи Товариства складають: Рядок Найменування показника Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2012 року), тис.грн. Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2013 року), тис.грн. 1. Активи 1.1. Необоротні активи 6147 6368 1.2. Оборотні активи 2356 3141 1.4. Разом активи (рядок 1300 ф.№1) 8503 9509 2. Зобов'язання 2.1. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 52 17 2.2. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 46 46 2.3. За розрахунками зі страхування 0 54 2.4. За розрахунками з оплати праці 1 105 2.5. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1 1 2.6. Інші поточні зобов'язання 1132 1974 2.7. Разом зобов'язань 1232 2197 3. Чисті активи (рядок 1.4. -2.7.) 7271 7312 4. Власний капітал у тому числі: 7270 7312 4.1. Зареєстрований(пайовий) капітал 3063 3063 Капітал у дооцінках 731 731 4.2. Додатковий капітал 91 91 Резервний капітал 102 108 4.2. Нерозподілений прибуток 3284 3320 5. Перевищення вартості чистих активів ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» розміру зареєстрованого статутного капіталу проводиться за формулою: (рядок 3 – рядок 4.1) 4208 4249 Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2013 року складає 7312 тис. грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу, який станом на 31.12.2013 року складає 3063 тис. грн., на 4249 тис. грн. і відповідає вимогам статті 155-ї Цивільного кодексу України. Чистий прибуток за 2013 рік склав 43 тис. грн. Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР” відповідає вимогам чинного законодавства. Статутний капітал Товариства складає 3 062 774 (три мільйони шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 12 251 096 (дванадцять мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча дев’яносто шість) штук простих іменних акцій рівною номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривні кожна. Усі акції Товариства є простими іменними. Випуск привілейованих іменних акцій Товариство не передбачає. Акції існують в бездокументарній формі. 9. Думка аудитора щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом, а також згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 №1482 була проведена перевірка звіту про корпоративне управління на наявність та достовірність інформації у звіті. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. 10. Виконання значних правочинів Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» значних правочинів. Товариство у 2013 році не вчиняло значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2013 року становить 9509 тис. грн. 11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам законодавства Формування складу органів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства “УКРГІПРОЦУКОР” здійснюється відповідно до Статуту Товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада; Генеральний директор Товариства; Ревізор; Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Товариством заплановані щорічні загальні збори акціонерів по затвердженню результатів його діяльності за 2013 рік, з дотриманням вимог щодо граничного терміну їх проведення. Наглядова рада здійснює контроль та регулює діяльність товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізором. Фактична реалізація функцій ревізора пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності Товариства. Звіт ревізора за 2013 рік не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві, в основному, відповідає вимогам Статуту і в повному обсязі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НК ЦПФР від 03.12.2013 N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за N 2180/24712. 12. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти Приватного акціонерного товариства “УКРГІПРОЦУКОР” в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 13. Основні відомості про аудиторську фірму. Аудиторська фірма ТОВ АФ „УНІВЕРСАЛ-АУДИТ” здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за № 0322, яке видане рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001 року № 98 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рішення АПУ від 23 грудня 2010року №224/3). Місцезнаходження аудиторської фірми: 03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14,кВ.28 т/ф (044) 270-20-62, моб. 093-690-68-63, E-mail:Larisa072@gmail.com Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки підприємств та організацій, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів П № 0000187 від 23.12.2013року. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0102 від 06 лютого 2014 року. 14.Основні відомості про умови договору Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2013 рік ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» здійснено на підставі договору № 61 від 3 березня 2014 року Строк проведення аудиту з 03 березня до 07 квітня 2014р. Місце проведення аудиту :м. Київ, вул. Щорса,31 Аудиторську перевірку провели аудитори: - Кириленко Олена Анатоліївна сертифікат аудитора від 28.04.1994 р. серія А № 001156, термін дії сертифікату до 28.04.2018 року. - Сіренко Лариса Володимирівна сертифікат аудитора від 27.12.1998 р. серія А № 001799, термін дії сертифікату до 27.12.2018 року. - Матешко Микола Миколайович сертифікат аудитора від 24.12.1999 р. серія А № 004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року Дата складання висновку 07 квітня 2014 року Директор Аудиторської фірми ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» Сіренко Л.В.
д/н
д/н
д/н