ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Шкабара Є.І.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

22.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00334416
4. Місцезнаходження д/н, м. Київ, Печерський, м.Київ, 01133, вул.Щорса, 31
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 529-73-56, (044) 529-56-34
6. Електронна поштова адреса ugs@inetcom.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№76 (3873), Газета "Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

24.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ugs.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2014

(дата)