ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР” за ЄДРПОУ 00334416
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6458 5629
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 26 32
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 9
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 128 1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (2034) (2198)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (28) (56)
Працівникам 105 (1852) (1693)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (818) (536)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (79) (55)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (867) (788)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (539) (502)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (158) (4)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 237 -161
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 237 -161
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 5
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 1 2
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (155) (98)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -154 -91
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -154 -91
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 83 -252
Залишок коштів на початок року 410 653 905
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 736 653

Примітки: 1111


Керівник

 

(підпис)

Є.І. Шкабара

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Н.Є. Костюк