ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР” за ЄДРПОУ 00334416
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2668 2435
Податок на додану вартість 015 444 321
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2224 2114
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3289 1818
Валовий:
прибуток 050 0 296
збиток 055 1065 0
Інші операційні доходи 060 3448 3278
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1791 1483
Витрати на збут 080 0 12
Інші операційні витрати 090 358 1904
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 234 175
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 2
Інші доходи(1) 130 0 1
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 8 69
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 227 109
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 86 66
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 141 43
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 141 43
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 131 120
Витрати на оплату праці 240 2215 2009
Відрахування на соціальні заходи 250 765 673
Амортизація 260 131 173
Інші операційні витрати 270 2314 1682
Разом 280 5556 4657

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 12251096 12251096
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 12251096 12251096
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: ПрАТ "Укргіпроцукор", основною діяльністю якого являється виконання проектних робіт, отримав дохід від реалізації товарів, послуг 2224 тис грн в собівартість продукції (робіт, послуг) включено: - прямі матеріальні витрати; - витрати на оплату праці; -інші прямі витрати; -загально-виробничі витрати. Операційні витрати за 2012 рік складають 5556 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складає 3289 тис.грн. Адміністративні витрати складають 1791 тис.грн. Витрати на збут - 0 тис. грн. Інші операційні витрати -2314 тис.грн Прибуток від звичайної діяльності товариства складає 227 тис.грн Податок на прибуток від звичайної діяльності - 86 тис.грн Чистий пибуток за 2012 рік - 141 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

Є.І. Шкабара

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Н.Є. Костюк