ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР” за ЄДРПОУ 00334416
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11
Середня кількість працівників 49    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул.Щорса, 31, м.Київ, Печерський, 01133, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 42 42
накопичена амортизація 012 42 42
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 2
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1435 1449
первісна вартість 031 3518 3657
знос 032 2083 2208
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 4362 4362
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 71 16
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 124 121
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 213 213
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 89 92
Відстрочені податкові активи 060 199 199
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 6191 6149
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 41 35
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 357 472
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 59 99
первісна вартість 161 59 99
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 63 134
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 377 230
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 100 149
у тому числі в касі 231 1 1
в іноземній валюті 240 553 587
Інші оборотні активи 250 245 649
Усього за розділом II 260 1795 2355
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 7986 8504


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3063 3063
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 822 822
Резервний капітал 340 95 102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3148 3282
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 7128 7269
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 13 52
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 4 46
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 43 0
з оплати праці 580 19 1
з учасниками 590 0 1
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 779 1132
Усього за розділом IV 620 858 1232
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 3
Баланс 640 7986 8504
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Фінансова звітність складається в національній валюті. Облікова політика: складання фінансової звітності згідно НСБО базувалося на наступних принципах облікової політики: -активи визначаються в обліку, якщо виникає можливість отримання економічної вигоди; -при передачі в експлуатацію МШП нараховується знос 100% з віднесенням на витрати операційної діяльності; - дебіторська заборгованість визначається активом, якщо підприємство буде мати змогу отримати в майбутньому економічну вигоду і може бути достовірно визначена її сума; -дохід визначається в момент збільшення активу або у вигляді зменшеня зобов'язань; - при передачі запасів на виробництво, при продажу та іншому вибутті оцінка їх визначається відповідно до методу ідентифікаційної вартості. Фінансова звітність складається відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку. Дебіторська заборгованість за роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 99 тис.грн.. Запаси в бухгалтерському обліку обліковуються по закупівельній вартості на дату оприбуткування . При обліку витрат запасів використовується метод ідентифікованої вартості. Довгострокова дебіторська заборгованість: позика на будівництво житла працівникам -16 тис. грн. Основні засоби: на початок року на кінець року первісна вартість 3518 3657 знос 2083 2208 залишкова вартість 1435 1449 Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2012р складає 60,4% від первісної вартості. Нематеріальні активи первісна вартість нематеріальних активів товариства складає 42 тис.грн. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінейним методом. Відстрочені податкові активи складають 199 тис.грн внаслідок одержаних авансів у рахунок майбутнього виконання робіт , авансів, сплачених постачальникам, витрат на поліпшення основних засобів. Статутний капітал на суму 3062774 грн сплачений на 100%. Резервний капітал складає 102 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

Є.І. Шкабара

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Н.Є. Костюк