ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2012
Кворум зборів** 97.2775
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 3.Звіт виконавчого огану про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2011 рік та про порядок виплати дивідендів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№2-5: звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2011 рік не видавати- 99,8993% голосів.