ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкабара Альона Євгенівна ( змінила прізвище на Полякова 01.11.2012року внаслідок одруження)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 141758, 01.11.2012, Дарницьке РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження** 1985
6.1.5. Освіта** вища: Національний університет харчових технологій
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** не займала
6.1.8. Опис Обрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів товариства 30.03.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положення про наглядову раду" . Приймає участь у здійсненні захисту прав акціонерів, у контролі за діяльністю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 30.03. 2010р та укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 10 Попередні посади: не займала Посадова особа працює на іншому підприємстві


6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Супруненко Любов Анатоліївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 528147, 07.05.1997, Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області
6.1.4. Рік народження** 1959
6.1.5. Освіта** вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укргіпроцукор" голова ревізійної комісії 2005-2010рр,
6.1.8. Опис Обрана на посаду ревізора акціонерного товариства рішенням загальних зборів товариства 30.03.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про ревізора" Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства як планову, так і позапланову, бере участь в розслідуванні за фактом виявлених порушень, надає звіт про результати перевірок загальним зборам акціонерів. Винагорода - згідно рішення загальних зборів товариства від 30.03.2010р..та укладеного договору . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 35 Попередні посади:ВАТ "Укргіпроцукор", керівник групи 1999-2002, головний економіст 2002-2012рр, одночасно голова ревізійної комісії 2005-2010рр Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюк Наталя Євгенівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища: Національний університет харчових технологій
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укргіпроцукор", заступник голови правління 2005-2010рр
6.1.8. Опис Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності товариства та достовірність бухгалтерського обліку та звітності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж роботи -15 років. Посадова особа не працює на іншому підприємстві


6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкабара Євген Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 362563, 12.12.1996, Харківське РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження** 1954
6.1.5. Освіта** вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укргіпроцукор", голова правління 2005-2010рр
6.1.8. Опис Обраний на посаду генерального директора рішенням наглядової ради товариства від 30.03.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про виконавчий орган" та укладеним договором . Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальниз зборів акціонерів та наглядової ради; він вправі без довіреності діяти від імені товариства, предствляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства. Винагорода посадовій особі емітента -згідно укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -40 років, із них стаж керівної роботи - 19 років Попередні посади: заступник голови правління ВАТ "Укргіпроцукор" 1997-2005рр, голова правління ВАТ "Укргіпроцукор" 2005-2010рр Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огірчук Людмила Филимонівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 600396, 25.04.2001, Харківське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження** 1941
6.1.5. Освіта** вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укргіпроцукор" голова наглядової ради ради 2005-2010рр,
6.1.8. Опис Обрана на посаду голови наглядової ради рішення загальних зборів акціонерів товариства 30.03.2010рр. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду" . Керує роботою наглядової ради, бере участь у здійсненні захисту прав акціонерів, контролю за діяльністю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядовлої ради, звітує перед загальними зборами акціонерів про роботу акціонерного товариства. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства та укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 54 Попередні посади: ВАТ "Укргіпроцукор", одночасно з посадою голови наглядової ради 2005-2010рр обіймає посаду начальника сектору товариства 1995-2012р, Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюк Наталя Євгенівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища: Національний університет харчових технологій
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укргіпроцукор", заступник голови правління
6.1.8. Опис Обрана членом наглядової ради рішення загальних зборів акціонерів 30.03.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду". Бере участь у здійсненні захисту прав акціонерів, контролю за діяльностю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 30.03.2010р і укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -15 Попередні посади: ВАТ "Укргіпроцукор", провідний інженер 2002-2005рр, заступник голови правління 2005-2010рр Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директорШкабара Євген ІвановичСН, 362563, 12.12.1996, Харківське РУГУ МВС України в м.Києві09.09.1997482490039.38344824900000
Голова Наглядової радиОгірчук Людмила ФилимонівнаСО, 600396, 25.04.2001, Харківське РУГУ МВС України в м. Києві09.09.1997194000.1583519400000
Член наглядовоїї радиКостюк Наталя ЄвгенівнаМЕ, 929448, 19.03.2009, Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві18.01.199912250009.99911225000000
Член Наглядової радиПолякова Альона Євгенівна (колишня Шкабара, змінила прізвище 01.11.2012 року внаслідок одруження)д/н, д/н, д/н10.05.200612250009.99911225000000
Ревізор акціонерного товаристваСупруненко Любов АнатоліївнаСН, 528147, 07.05.1997, Ірпінським МВГУ МВС України в Київській області09.09.1997165200.1348516520000
Усього 7310820 59.6748 7310820 0 0 0