ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
Нище наведені причини, з яких у річній звітності ПрАТ "Укргіпроцукор" деякі форми не заповнювалися, і надані пояснення до окремих форм звітності: п. 1 е (ф 3.7)- товариство не зверталося до уповноважених рейтингових агенств щодо проведення рейтингової оцінки; в статутному капіталі товариства державної частки немає. ПрАТ "Укргіпроцукор" не є монополістом на ринку товарів та послуг та ринку цінних паперів та немає стратегічного та економічного значення для держави; п.2 (ф 4) - відкрите акціонерне товариство "Укргіпроцукор" створене рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04.05.1997 року за №702 шляхом перетворення державного підприємства "Український державний інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості "Укрдіпроцукор" у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України від 10.07.1996р № 290/96-ВР "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". У статутному капіталі товариства відсоток акцій, які належать засновнику, рівний 0%, тобто державної частки немає. Фізичні особи засновниками не були. В 2010 році згідно Закону України "Про акціонерні товариства" товариство змінило назву на приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор". п.7(ф 9) - за рішенням загальних зборів акціонерів від 04.04.2012 року дивіденди за 2011 рік не нараховувались і відповідно в 2012 році не виплачувались, а рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2013 року дивіденди за 2012 рік вирішено не нараховувати. п.9 б (фф 11.3.1-11.2.3)- процентні, дісконтні та цільові облігації товариством не випускалися; п. 9 в,г (ф 11.3) - інші цінні папери а також похідні цінні папери товариством не випускалися; п.9 r (ф 11.4) - протягом звітного періоду викупу власних акцій не було; п. 9 д (ф 11.5) - в зв'язку з дематеріалізацією акцій товариства в 2011 році бланки сертифікатів акцій в 2012 році не замовлялись, а ті, що лишилися після дематеріалізації, були знищені в 2011 році. Бланки сертифікатів інших видів цінних паперів не замовлялися, сертифікати інших цінних паперів не видавалися; п. 11в (ф 13.3)- за звітний період товариство кредитами не користувалось, зобов'язання за цінними паперами, у тому числі за облігаціями, за векселями та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, іпотечними, похідними цінними паперами, сертифікатами ФОН відсутні; п. 11г, 11r(ф 13.4, ф 13.5) - інформація про обсяг виробництва, реалізація основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надана в зв'язку з тим, що підприємство не відноситься до переліку підприємств, які повинні надавати цю інформацію; п.12 (ф 14) - боргові цінні папери товариством не випускались; п.13 (ф 15) - за звітний перід товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів, а для надання особливої інформації підстав не виникло; пп. 15-24 - ПрАТ "Укргіпроцукор" являється емітентом іменних цінних паперів і надає річну інформацію за 2012 рік стосовно власної діяльності. Іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН товариство не має; п. 28 - фінансову звітність за міжнародними стандартами товариство не складало; п. 29 - Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується об'єктами житлового будівництва;