ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1435 1449 0 0 1435 1449
будівлі та споруди 927 924 0 0 927 924
машини та обладнання 72 136 0 0 72 136
транспортні засоби 262 241 0 0 262 241
інші 174 148 0 0 174 148
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1435 1449 0 0 1435 1449
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: на початок звітного періоду -3518 тис.грн, на кінець звітного періоду - 3657 тис. грн, .Протягом року амортизація нараховувалась виходячи з положень ст.145 "Налогового кодексу України". Ступінь зносу основних засобів: на 31.12.2012р - 60,4% Ступінь використання основних засобів: 62,5% Сума нарахованого зносу: на 31.12.2012р -2208 грн Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання основних засобів немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7271 7127
Статутний капітал (тис.грн.) 3063 3063
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3063 3063
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 4208 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 4064 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.