ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 1927 рік - проектна контора, що обслуговувала цукрову промисловість 1944 рік -Державний інститут по проектуванню об'єктів цукрової промисловості 1992 рік - відкрите акціонерне товариство "Укргіпроцукор" 2010 рік - приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор"
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ "Укргіпроцукор" має такі підрозділи: адміністративно-управлінський персонал (АУП), технічний сектор, господарський сектор, Київський комплексний відділ , в якого входять проектні сектори різних спеціальностей, що знаходяться у м. Києві, та Вінницький комплексний відділ , що знаходиться у м. Вінниця.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій від третіх осіб щодо реорганізації ПрАТ "Укргіпроцукор" протягом звітного періоду не надійшло.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) При здійсненні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності ПрАТ "Укргіпроцукор" керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положенням (Стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерский облік основних засобів і необоротних активів ведеться згідно з Положеннями (Стандартами) 7. До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Нараховується амортизація основних засобів і необоротних активів пооб'єктно із застосуванням примолінійного методу. Фактичні витрати на ремонт основних засобів відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних активів, передбачуванного иатеріального зносу, правових чи інших обмежень щодо терміну використанння та інших факторів. Матеріальні активи з терміном корисного використання понад одного року але вартістю до 1500 грн вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Нарахування зносу МШП здійснюєьбся у розмірі 100% балансової вартості таких предметів при передачі іх зі складу в експлуатацію. Здійснюється обов'язкове ведення кількісного обліку таких педметів у розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту іх повної ліквідації (списання з балансу). Визнання та первісна оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснюється незалежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безкоштовно, придбані в результаті обміну та подібні і неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Оплата праці працівників підприємства здійснюється у відповідності з штатним розкладом.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства ”УКРГІПРОЦУКОР” (код ЄДРПОУ 00334416) станом на 31 грудня 2012 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Власникам цінних паперів та найвищому керівництву ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» 1.Вступний параграф 1.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Повна назва Приватне акціонерне товариство ”УКРГІПРОЦУКОР” Код ЄДРПОУ 00334416 Місцезнаходження 01133 м.Київ, вул. Щорса,31 Дата державної реєстрації 18 червня 1997 року Орган, який видав свідоцтво Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, № 10712000 00004981 Організаційна форма 230 – акціонерне товариство Види діяльності за КВЕД 71.11 діяльність у сфері архітектури 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 неспеціалізована оптова торгівля 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Дата реєстрації останньої(нової) редакції статут 05.05.2011 року Відомості про засновників, учасників Засновником ПрАТ ”Укргіпроцукор” є регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву. Учасниками Товариства є акціонери – фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій, на вторинному ринку цінних паперів та в інший спосіб, не заборонений законодавством України. Засновнику Товариства акції не належать. Кількість працівників станом на 31.12.2012 року 49 Наявність відокремлених підрозділів Вінницький комплексний відділ м. Вінниця, вул. Соборна,59 Генеральний директор Шкабара Євген Іванович 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Згідно договору №15 від 21 березня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторською фірмою «УНІВІЕРСАЛ-АУДИТ» та ПрАТ «УКРГІПРОЦУКОР» на проведення аудиторської перевірки про достовірність та повноту фінансової звітності та стану формування власного капіталу, незалежним аудитором Сіренко Л.В. здійснено аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року. Перевірка здійснювалась в приміщенні офісу ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” за адресою:01133, м. Київ, вул. Щорса,31 Перевірка проводилась у відповідності до Законів України та інших нормативно-правових актів України: • Цивільного кодексу України; • Господарського кодексу України; • Закону України ”Про акціонерні товариства”; • Закону України ”Про господарські товариства” • Закону України ”Про аудиторську діяльність” • Закону України ”Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” • Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Мінфіну України 30.11.1999 року №291, зі змінами та доповненнями станом на 31.05.2012 року. • Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528 • Міжнародних стандартів аудиту; • Національних Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших документів, що засвідчують правовий статус підприємства, внутрішніх нормативних розпорядчих документів, договірної, облікової та іншої документації, що характеризує фінансово-господарську діяльність, в тому числі комплект фінансової звітності компанії за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року. Перевірка проведена вибірковим порядком. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства, або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фінансової звітності, що надає достовірну і справедливу інформацію, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності облікових оцінок, використаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалися шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Облік усіх операцій здійснюється згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291. В редакції станом на 31.12.2012 року. На підставі законодавчих та нормативних положень про бухгалтерський облік на Україні в товаристві видано Наказ про облікову політику №1 від 01.01.2012 року. Концептуальною основою фінансової звітності являються чинні закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні вимоги та положення підприємства. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА Фактично за перевірений період ПрАТ”УКРГІПРОЦУКОР” займалося наступними видами діяльності: проектно-вишукувальні роботи, надання приміщень в оренду, послуги по наданню місця для автотранспорту та послуги з використанням копіювально-розмножувальної техніки. Чисті активи – це активи підприємства за винятком його зобов’язань (Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 19, п.4. Станом на 31.12.2012 року чисті активи ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР”складають: Рядок Найменування показника Значення показників на кінець звітного періоду (31 грудня 2012 року), тис.грн. 1. Активи 1.1. Необоротні активи 6145,0 1.2. Оборотні активи 2358,0 1.3. Витрати майбутніх періодів 0 1.4. Разом активи (рядок 280 ф.№1) 8503,0 2. Зобов'язання 2.1. Забезпечення виплат персоналу 0 2.2. Довгострокові зобов'язання 0 2.3. Поточні зобов'язання 1232 2.4. Доходи майбутніх періодів 0 2.5. Разом зобов'язань (сума рядків430,480,620,630 ф.№1) 1232,0 3. Чисті активи (рядок 1.4. -2.5) 7271,0 4. Статутний капітал у тому числі: 3063,0 4.1. Неоплачений капітал 0 4.2. Вилучений капітал 0 5. Перевищення вартості чистих активів ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” розміру зареєстрованого статутного капіталу проводиться за формулою: (рядок 3 – рядок 4) 4208,0 Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року складає 7271,0 тис. грн., що більше розміру зареєстрованого статутного капіталу, який станом на 31.12.2011 року складає 3063,0 тис. грн., на 4208,0 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно з метою реалізації положень ст.155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал акціонерного товариства. 4. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які б мала надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається Комісії разом з фінансовою звітністю. 5. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства. Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління , у тому числі внутрішнього аудиту було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: Відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Розмір статутного капіталу в установчих документах станом на 31.12.2012 р. визначено у розмірі 3 062 774 (Три мільйони шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок. Статутний капітал поділений на 12 251 096 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривні кожна. Усі акції Товариства є простими іменними. Випуск привілейованих іменних акцій Товариство не передбачає. Акції існують в без документарній формі. Протягом звітного періоду в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів Товаристві, в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора. • Виконавчий орган є Генеральний директор, який має статус члена Виконавчого органу і призначається рішенням Наглядової ради. Він здійснює управління поточною діяльністю Товариства. • Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також його філій і представництв за результатами фінансового року Загальні збори обирають Ревізора простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Інші додаткові положення, що регламентують функціонування органів корпоративного управління, не затверджувались. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища» , аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка,ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури,виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року внаслідок шахрайства або помилки. 7. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах та надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” станом на 31 грудня 2012 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. У відповідності до положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528 нашим обов'язком було розкриття інформації за видами активів відповідно до національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку . Станом на 31 грудня 2011 року необоротні активи становлять 6145 тис. грн. , і складаються з : • Основних засобів з залишковою вартістю 1 445 тис. грн.; • Інших фінансових інвестицій на суму 4362 тис. грн.; • Довгострокової дебіторської заборгованості на суму 16 тис. грн.; • Справедливої( залишкової) вартості інвестиційної нерухомості вартістю 120 тис. грн..; • Відстрочених податкових активів вартістю 199 тис. грн..; До складу оборотних активів входять : • Виробничі запаси на суму 35 тис. грн..; • Незавершене виробництво 472 тис. грн.; • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 99 тис. грн..; • Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 134 тис. грн..; • Інша поточна дебіторська заборгованість, яка становить 230 тис. грн.; • Інші оборотні активи на суму 649 тис. грн.; Виробничі запаси та незавершене виробництво обліковуються у відповідності до П(С)БО 9 ”Запаси” Дебіторська заборгованість обліковується згідно положень П(С)БО 10 ”Дебіторська заборгованість”, Інші фінансові інвестиції обліковуються у відповідності до П(С)БО 12 ”Фінансові інвестиції”. Грошові кошти контрольовані Товариством на звітну дату, оцінюються в сумі 149 тис. грн. в національній валюті та 587 тис. грн.. в іноземній валюті. Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність цієї суми, відображеної у фінансовій звітності. Загальна вартість активів станом на 31 грудня 2012 року становить 8503 тис. грн. Зобов'язання обліковуються у відповідності з вимогами П(С)БО 11 ”Зобов'язання” і складають станом на 31 грудня 2012 року 1232 тис. грн. з наступним їх розподілом: • Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 52 тис.грн.; • Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 46 тис.грн. ; • Поточні зобов'язання з оплати праці становлять 1 тис. грн..; • Інші поточні зобов'язання складають 1132 тис. грн. Власний капітал становить 7270 тис. грн. і складається з: • Статутного капіталу обсягом 3063 тис. грн; • Іншого додаткового капіталу в обсязі 822 тис. грн..; • Резервного капіталу в обсязі 102 тис. грн.; • Нерозподіленого прибутку в обсязі 3284 тис. грн.. Облік власного капіталу відповідає вимогам П(С)БО 5 ”Власний капітал” . Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. Статутний капітал . Товариство створене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04 червня 1997 року №702 шляхом перетворення державного підприємства „Український державний інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості „Укрдіпроцукор” у Відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10 липня 1996 року №290/96-ВР і є його правонаступником. ВАТ „УКРГІПРОЦУКОР” є також правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю „ЦУКРОТЕХСЕРВІС” щодо всіх майнових прав та обов'язків останнього, в результаті приєднання ТОВ”ЦУКРОТЕХСЕРВІС” до ВАТ „УКРГІПРОЦУКОР” відповідно до договору приєднання від 24 квітня 2003 року та рішень Загальних зборів Товариства від 24.04.2003 р. та 03.09.2003 р. Складовою виробничо-технічною частиною Товариства є Вінницький комплексний відділ, його місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна 59. Посадовими особами органів управління товариства визнаються: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова Ревізійної комісії. Згідно останньої редакції Статуту, яка зареєстрована 05.05. 2011 року, статутний фонд визначено в обсязі 3 062 744 (Три мільйони шістдесят дві тисяч сімсот сімдесят чотири ) гривні, який поділений на 12 251 096 (Дванадцять мільйонів двісті п”ятдесят одна тисяча дев'яносто шість) штук простих іменних акцій рівною номінальною вартістю 0,25 (Нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривні. Інформація щодо обсягу чистого прибутку. За результатами господарської діяльності Товариство отримало дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 2 668 тис. грн. Товариство для виконання своєї господарської діяльності здійснило витрати на загальну суму 5 556 тис. грн., у тому числі: • Матеріальні витрати – 131 тис. грн..; • Витрати на оплату праці – 2 215 тис. грн. • Відрахування на соціальні заходи – 765 тис.грн.; • Амортизація – 131 тис. грн.. ; • Інші операційні витрати склали 2 314 тис.грн.; • Усього: 5 556 тис.грн. Визнання витрат у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО 16 ”Витрати”. Фінансовим результатом господарської діяльності Товариства в 2012 році визначено чистий прибуток у сумі 141 тис. грн. Інша допоміжна інформація. Аудитором не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством про результати його діяльності та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю. Стан корпоративного управління в Товаристві відповідає Статуту Товариства, положенням Цивільного кодексу України та статтям 89-й , 167 –й Господарського кодексу України. Аудитор -Директор ТОВ «АФ «Універсал-Аудит» Л.В.Сіренко Висновок складено 17 квітня 2013 року. 8. ДОВІДКА про фінансовий стан Фінансовий стан ПрАТ ”УКРГІПРОЦУКОР” характеризується наступними показниками, які розраховано на підставі показників фінансової звітності станом на 31.12.2012 р. : Назва Формула Нормативне значення Станом на 31.12.2011р. Станом на 31.12.2012 р. Коефіцієнт загальної ліквідності Ф.№1р.260+ф№1р.270 1,5-2,5, але не менше 1 2,09 1,91 Ф№1р620 Коефіцієнт проміжної ліквідності Ф№1р260-(Ф№1р100+Ф№1р270) норматив 0,6-0,8 2,04 1,89 Ф№1р620 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф№1р220+Ф№1р230+Ф№1р240 норматив 0,25-0,5 0,80 0,60 Ф№1р620 Коефіцієнт фінансування Ф№1р430+ Ф№1р480+Ф№1р620+ Ф№1р630 норматив не більше 1,0 0,12 0,17 Ф№1р380 Коефіцієнт фінансової стійкості Ф№1р380 норматив не менше ніж 0,25-0,5 0,89 0,86 Ф№1р640 Коефіцієнт забезпечення оборотними засобами Ф.№1р.260 – ф№.1р.620 Ф.№1 р.380 Норматив не менше 0,1 0,13 0,15 З наведених вище коефіцієнтів оцінки стану товариства випливає, що фінансове становище відповідає нормам, коефіцієнти ліквідності відповідають, або вищі за нормативні. Ліквідні активи підприємства можуть бути реалізовані в найкоротші строки по першій вимозі засновників або просто по вимозі кредиторів. Наявний оборотний капітал компанії сформований у достатньому розмірі. Аудитор - Директор ТОВ «АФ «Універсал-Аудит» Л.В.Сіренко 9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повна назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ» Код ЄДРПОУ 22890033 Місцезнаходження 03037 м.Київ, вул..Білгородська буд.14,кВ.28 Реєстраційні дані Зареєстроване Солом’янською РДА в м.Києві 30 вересня 1994 року за № 1 073 105 0001 005819 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво №0322, видане рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року №98 та продовжене рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року №224/3, чинне до 23 грудня 2015 року Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АБ №000578, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №630 від 25 вересня 2007 року, чинне до 23 грудня 2015 року Керівник Сіренко Лариса Володимирівна Інформація про аудитора Сіренко Лариса Володимирівна Сертифікат аудитора – Серія «А» №001799, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 27 грудня 1994 року за №23, термін чинності – до 27 грудня 2013 року. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії «А» №000705 від 20 серпня 2004 року, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 20 серпня 2004 року.Строк дії Свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 29 січня 2009 року №59 до 27 грудня 2013 року Контактний телефон 093-690-68-63 Електронна адреса Larisa072@gmail.com Директор Сіренко Л.В.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання В 2012 році товариство виконувало проекті роботи для цукрових заводів України, Білорусі (Жабінківський цукровий завод), Росії (Усть*Лабинський цукровий завод). В звітному році товариство надавало послуги фізичним та юридичним особам з здаванням в оренду приміщень, надання місць для стоянки автотранспорту та інші незначні послуги. Структура основних видів діяльності та частки доходів від кожного в загальному обсязі виручки (у відсотках): 2008р 2009р 2010р 2011р 2012р проектування 53,1 65,9 58,7 42,62 39,2 послуги юридичним і фізичним особам 46,9 34,1 41,3 57,38 60,8 Цукрові заводи України, які знаходяться в основному в приватній власності, тільки реконструюють окремі виробнияі місця, не займаючись комплексною реконструкцією. А обладнання достатньо застаріле, заводи потребують впровадження нових технологій з оновленням обладнання, що б і дало замовлення на проектні роботи нашому товариству. Оскільки в Білорусі та Росії впровадженню нових технологій і підвищенню потужностей приділяється значна увага (в Білорусі - навіть на державному рівні) , ПрАТ "Укргіпроцукор" бере участь в тендерах на виконання зазначених робіт в Білорусі і Росії, де і отримує замовлення. Ринок цукру сезону 2012-2013рр показав перевиробництво цукру в Україні, і дисбаланс попиту і пропозиції зумовив формування низьких цін на цукор, коли витрати на його виробництво перевищують оптові ціни на нього майже на 35 відсотків. Томі власники цукрових заводів в Україні вртачають бажання модернізувати потужності.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останні 5 років в товаристві не відбулося значних придбань та відчуджкнь. Товариство і надалі не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 3655 тис. грн, залишкова - 1445 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року складає 60,4 %. Первісна вартість основних засобів , переданих в оренду, складає 213 тис. грн, знос складає 92 тис. грн. Товариством ввикористовуються власні активи. Основні активи товариства знаходяться за місцем знаходження товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Неефективний власник, якість сировини для цукрових заводів, нестача обігових коштів, втрата ринків збуту цукру в країнах СНД, розбалансований внутрішній ринок цукру, високі податки, закон про регулювання ринку цукру та інші фактори, які впливають на ефективність роботи цукрових заводів, неможливість підтримати її на високому рівні, який потребує розроблення проектної документації, тобто робіт, які може виконувати ПрАТ "Укргіпроцукор". На ринку проектування існує конкуренція відомих і невідомих фірм. Попит роботи з основної діяльності товариства в Україні низький, тому товариство розширює сфуру своєї діяльності на інші країни.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штраф за несвоєчасне перерахування ЄСВ та на неналежні рахунки за 2012 рік 262,97 грн-
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента ПрАТ "Укргіпроцукор" являється госпрозрахунковим підприємством і працює на основі укладених договорів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів При укладанні договорів початок виконання робіт пов'язується з надходженням авансових платежів. У разі несплати авнсу замовником робота не виконується. Остаточний розрахунок здійснюється після передачі розробленої документації замовнику.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2013 рік товариство планує виконати обсяг робіт по основній діяльності на суму близько 3,5 млн грн. Крім того, товариство надає послуги фізичним і юридичним особам. Ці прогнозні показники забезпечуть успішну фінансову діяльність товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Основною діяльністю товариства є розробка проектної документації на реконструкцію і модернізацію цукрових заводів і інших підприємств. Досліджень товариство не проводить.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ щодо діяльності товариства і його посадових осіб за 2012 рік не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Головною умовою успішної діяльності товариства являється укладання договорів з цукровими заводами на виконання проектних робіт.