ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
27.04.2011
97.3545000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи зборiв. 2. Звiт наглядової ради товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту наглядової ради товариства за 2010 рiк. 3.Звiт виконавчого огану про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 4. Звiт та висновки ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк. Порядок розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк та про порядок виплати дивiдендiв. 6. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного: вiдповiдно до протоколiв лiчильної комiсiї загальних зборiв №№2-6 звiт наглядової ради затверджено 100% голосiв; звiт виконавчого органу затверджено 100% голосiв; звiт та висновки ревiзора затверджено 100% голосiв; затвердження звiту та балансу -100% голосiв. Вирiшено дивiденди за 2010 рiк не видавати- 100% голосiв; Внесення змiн та доповнень до Статуту -100% голосiв.

Черговi загальнi збори акцiонерiв з порядком денним про розгляд фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк вiдбулися 04.04.2012 року. Затвердженi звiти наглядової ради, виконавчого органу, висновки ревiзiйної комiсiї - 100% голосiв, Вирiшено: дивiдендiв не видавати- 99,8993% голосiв. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
20.01.2011
97.0208000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв. 2. Про переведення випуску iменних акцiй товариства документарної форми iснування в бездокументарну вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 3. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 4. Обрання депозитарiю та затвердження умов договору з ним. 5. Обрання зберiгача та затвердження умов договору з ним. 6. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 7. Про призначення представника товариства, уповноваженого на здiйснення переводу випуску акцiй в бездокументарну форму. 8. Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв товариства про прийняте загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до порядку денного не надiйшли.

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: наглядова рада товариства

Результати розгляду питань порядку денного: питання №№2,4-8 порядку денного, пов'язанi з дематерiалiзацiєю акцiй товариства, не розглядалися в зв'язку з тим, що на день проведення зборiв органи управлiння товариства за незалежних вiд них причин не змогли забезпечити виконання деяких пунктiв у "Порядку переведення iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну". Рiшенням зборiв ("за" голосували 100% зареєстрованих для участi в загальних зборах акцiонерiв) питання про дематерiалiзацiю акцiй товариства перенесенi на наступнi збори, дата проведення яких буде повiдомлена додатково. Рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства прийняте 100% голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах акцiонерiв.
Справка: Рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства було прийняте наглядовою радою товариства 05.04.2011 року (протокол №10 засiдання наглядової ради). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.