ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 53 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 21 Фонд оплати працi в 2011 роцi складає : 2021,6 тис.грн Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: зменшення на 407,5 тис.грн Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: у вiдповiдностi з планом пiдвищення квалiфiкацiї працiвники товариства систематично проходять навчання по охоронi працi, беруть участь в роботi галузевих семiнарiв i конференцiй, вiдвiдують спецiалiзованi виставки. Керiвництво обмiнюється досвiдом роботи з колегами з Росiї, Бiлорусi, Нiмеччини. Вiдповiдно до отриманих лiцензiй спецiалiсти проходять навчання та отримують квалiфiкацiйнi посвiдчення, сертифiкати з оцiнки майна та майнових прав, пожежної безпеки, електропостачання, будiвництва, бухгалтерського облiку.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018
01.01.2018 01.10.2018 01.01.2018 01.10.2018
Примітки:
Дивiденди за 2010 та 2011 рiк не нараховувалися (рiшення загальних зборiв акцiонерiв)