ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
     Так Ні
1 Випуск акцій   Х 
2 Випуск депозитарних розписок   Х  
3 Випуск облігацій   Х  
4 Кредити банків   Х  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
6 Іншi (запишіть) ПрАТ "Укргiпроцукор" не планує залучення iнвестицiй жодним iз цих способiв  

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
не визначились

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
     Так Ні
1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
5 Іншi (запишіть) Юридична особа, яка здiйснювала ведення власного реєстру власникiв цiнних паперiв емiтента - (ПрАТ "Укргiпроцiкур") змiнена на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства" про дематерiалiзацiю акцiй товариства та передачi системи реєстру власникiв цiнних паперiв товариства до зберiгача "Полiсметал-реєстр" 12.05.2011року  

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття 01.01.2018 
яким органом управління прийнятий д/н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
укажіть яким чином його оприлюднено
д/н 
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління в акціонерному товаристві, відхилення та причини такого відхилення протягом року
ПрАТ "Укргiпроцукор" не має власного кодексу корпоративного управлiння. Товариство в своїй дiяльностi дотримується принципiв корпоративного управлiння, розроблених ДКЦПФРi зафiксованих у Статутi товариства:акцiонерам вчасно надсилаються запрошення на загальнi збори; акцiонери можуть знайомитися з матерiалами, пов'язаними з питаннями порядку денного загальних зборiв, беруть участь в управлiннi справами товариства шляхом участi у голосування на загальних зборах; товариством забезпечується рiвне ставлення до усiх акцiонерiв, незалежно до кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер; акцiонер має право отримувати частину прибутку у розмiрi, пропорцiйному належнiй акцiонеровi кiлькостi акцiй, право на вiльне розпорядження належними йому акцiями; акцiонери забезпеченi правом вимагати обов'язкового викупу товариством акцiй за справедливою цiною в акцiонерiв, якi не голосували "за" певних прийнятих загальними зборами рiшень, якi впливають на їх права; для акцiонерiв на загальних зборах розкривається повна i достовiрна iнформацiя з усiх суттєвих питань, що стосуються товариства.