ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
Нище наведенi причини, з яких у рiчнiй звiтностi ПрАТ "Укргiпроцукор" деякi форми не заповнювалися, i наданi пояснення до окремих форм звiтностi: п. 1 е (ф. 3.7) Товариство не зверталося до Уповноважених рейтингових агенств щодо проведення рейтингової оцiнки. В статутному капiталi товариства державної частки немає. ПрАТ "Укргiпроцукор" не є монополiстом на ринку товарiв та послуг та ринку цiнних паперiв. п.2 (ф 4) Вiдкрите акцiонерне товариство "Укргiпроцукор" створене рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 04.05.1997 року за №702 шляхом перетворення державного пiдприємства "Український державний iнститут по проектуванню пiдприємств цукрової промисловостi "Укрдiпроцукор" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Законом України вiд 10.07.1996р № 290/96-ВР "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". У статутному капiталi товариства вiдсоток акцiй, якi належать засновнику, рiвний 0%, тобто державної частки немає. Фiзичнi особи засновниками не були. В 2010 роцi згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" товариство змiнило назву на приватне акцiонерне товариство "Укргiпроцукор" . п.7 (ф.9) - за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2012 року дивiденди за 2011 рiк не нараховувались i вiдповiдно не виплачувалися. п.9 б (фф 11.3.1 -11.2.3) -Процентнi, дiсконтнi цiльовi облiгацiї не випускалися. п. 9 в,г (ф11.3) - Iншi цiннi папериа також похiднi цiннi папери товариством не випускалися. п.9 r (ф 11.4) - Протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не було. п. 9 д (ф11.5) - Бланки сертифiкатiв акцiй у 2011 роцi не замовлялись. За звiтний перiод використано 9 штук сертифiкатiв акцiй. В зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй товариства в 2011 роцi не використанi бланки сертифiкатiв акцiй в кiлькостi 24 були знищенi разом з вилученими сертифiкатами. Бланки iнших цiнних паперiв не замовлялись i не видавалися. п. 11в (ф13.3) - За звiтний перiод товариство кредитами не користувалось. - Зобов'язання за цiнними паперами, у тому чмслi за облiгацiями, за векселями та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, вiдсутнi. п. 11г, 11r (Ф.13.4, ф.13.5) - Iнформацiя про обсяг виробництва, реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надана в зв'язку з тим, що пiдприємство не вiдноситься до перелiку пiдприємств, якi повиннi надавати цю iнформацiю. п.12 (ф.14)- Борговi цiннi папери товариством не випускались. п.13 (ф.15) - особлива iнформацiя надана у ф.15; Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери за звiтний перiод вiдсутнi. пп. 15-24 - ПрАТ "Укргiпроцукор" являється емiтентом iменних цiнних паперiв i надає рiчну iнформацiю за 2011 рiк стосовно власної дiяльностi. Iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН товариство не має. п. 28 - Рiчна фiнансова звiтнiсть товариства складена вiдповiдно до Положення (стандартiв ) бухгалтерського облiку. п. 29 - Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечується об'єктами нерухомостi.