ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

генеральний директор       Шкабара Є.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
19.04.2013
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укргiпроцукор"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00334416
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) м. Київ
     Район Печерський
     Поштовий індекс 01133
     Населений пункт м.Київ
     Вулиця, будинок вул.Щорса, 31
     Міжміський код, телефон та факс (044) 529-73-56, (044) 529-56-34
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013
    Річна інформація опублікована у №78 (1582) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 23.04.2013
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація ugs.pat.ua 24.04.2013
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)