ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
В полях рядкiв 300_03, 300_04, 310_03, 310_04 вказана недостовiрна iнформацiя через переповнення формату полiв i неможливостi розмiщення на сайтi stockmarket.gov.ua . Iстиннi значення циз рядкiв:
р.300_03 - 12251096, р.300_04 - 12251096,
р.310_03 - 12251096, р.310_04 - 12251096
ПрАТ "Укргiпроцукор", основною дiяльнiстю якого являється виконання проектних робiт, отримав дохiд вiд реалiзацiї товарiв, послуг 2114 тис грн
в собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) включено:
- прямi матерiальнi витрати;
- витрати на оплату працi;
-iншi прямi витрати;
-загально-виробничi витрати.
Операцiйнi витрати за 2011 рiк складають 4656 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складає 1817 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати складають 1483 тис.грн.
Витрати на збут - 12 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати -1904 тис.грн
Прибуток вiд звичайної дiяльностi товариства складає 109 тис.грн
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 66 тис.грн
Чистий пибуток за 2011 рiк - 43 тис.грн