ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 4242
Накопичена амортизація 012 4242
Незавершене будівництво 020 200
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 13451434
Первісна вартість 031 34013519
Знос 032 20562085
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 43624362
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 7671
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 132124
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 213213
Знос інвестиційної нерухом 057 8289
Відстрочені податкові активи 060 199199
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 61346190
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 2541
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 107357
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 8059
первісна вартість 161 8059
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 6163
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 313377
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 105100
у т. ч. в касі 231 21
в іноземній валюті 240 580553
Інші оборотні активи 250 215245
Усього за розділом ІІ 260 14861795
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 61
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 76267986

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 30633063
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 816821
Резервний капітал 340 9395
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30933148
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 70657127
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 513
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 684
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 9043
з оплати праці 580 5419
з учасниками 590 11
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 343779
Усього за розділом IV 620 561859
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 76267986


ПІБ керівника Є.I. Шкабара
ПІБ головного бухгалтера Н.Є. Костюк
Примітки:
Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi. Облiкова полiтика: складання фiнансової звiтностi згiдно НСБО базувалося на наступних принципах облiкової полiтики:
-активи визначаються в облiку, якщо виникає можливiсть отримання економiчної вигоди;
-при передачi в експлуатацiю МШП нараховується знос 100% з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi;
- дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо пiдприємство буде мати змогу отримати в майбутньому економiчну вигоду i може бути достовiрно визначена її сума;
-дохiд визначається в момент збiльшення активу або у виглядi зменшеня зобов'язань;
- при передачi запасiв на виробництво, при продажу та iншому вибуттi оцiнка їх визначається вiдповiдно до методу iдентифiкацiйної вартостi.
Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.
Дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 59 тис.грн..
Запаси в бухгалтерському облiку облiковуються по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування . При облiку витрат запасiв використовується метод iдентифiкованої вартостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть: позика на будiвництво житла працiвникам -71 тис. грн.
Основнi засоби:
на початок року на кiнець року
первiсна вартiсть 3401 3519
знос 2056 2085
залишкова вартiсть 1345 1434
Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2010р складає 59,25 % вiд первiсної вартостi.
Нематерiальнi активи
первiсна вартiсть нематерiальних активiв товариства складає 42 тис.грн.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнейним методом.
Вiдстроченi податковi активи складають 199 тис.грн внаслiдок одержаних авансiв у рахунок майбутнього виконання робiт , авансiв, сплачених постачальникам, витрат на полiпшення основних засобiв.
Статутний капiтал на суму 3062774 грн сплачений на 100%. Резервний капiтал складає 95 тис.грн