ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1345.000  1434.000   0.000  0.000  1345.000   1434.000
  - будівлі та споруди  1003.000  924.000  0.000  0.000  1003.000   924.000
  - машини та обладнання  97.000  70.000  0.000  0.000  97.000  70.000
  - транспортні засоби  79.000  245.000  0.000  0.000  79.000  245.000
  - інші  166.000  195.000  0.000  0.000  166.000  195.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1345.000  1434.000  0.000  0.000  1345.000  1434.000
Опис:  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок звiтного перiоду - 3401 тис.грн, на кiнець звiтного перiоду - 3519 тис. грн, .Протягом року амортизацiя нараховувалась виходячи з положень ст.145 "Налогового кодексу України".

Ступiнь зносу основних засобiв: на 31.12.2011р - 59,25%

Ступiнь використання основних засобiв: 62,2%

Сума нарахованого зносу: на 31.12.2011р -2085 грн

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає.

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання основних засобiв немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
7003.000 6933.000
3063.000 3063.000
3063.000 3063.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3940 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3940 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 3870 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 3870 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.