ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 1927 рiк - проектна контора, що обслуговувала цукрову промисловiсть
1944 рiк - Державний iнститут по проектуванню об'єктiв цукрової промисловостi
1997 рiк - Вiдкрите акцiонерне товариство "Укргiпроцукор"
2010 рiк - Приватне акцiонерне товариство "Укргiпроцукор"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПрАТ "Укргiпроцукор" складається з таких пiдроздiлiв: адмiнiстративно-управлiнський персонал (АУП), технiчний сектор, господарський сектор, проектнi сектори рiзних спецiальностей, що знаходяться в м. Києвi, та Вiнницький комплексний вiддiл, що знаходиться в м. Вiнниця.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї ПрАТ "Укргiпроцукор" не надiйшло.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) При здiйсненнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi ПрАТ "Укргiпроцукор" керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк основних засобiв i необоротних активiв ведеться згiдно з Положенням (Стандартом) 7. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї ) яких бiльше одного року. Нараховується амортизацiя основних засобiв i необоротних активiв пооб'єктно iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання об'єкта. Фактичнi витрати на ремонт основних засобiв вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з термiну використання подiбних нематерiальних активiв, передбачуваного матерiального зносу, правових чи iнших обмежень щодо термiну використання та iнших факторiв.
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад одного року але вартiстю до 1500 грн вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. Нарахування зносу МШП здiйснюється у розмiрi 100% балансової вартостi таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Здiйснюється обов'язкове ведення кiлькiсного облiку таких предмеьiв у розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання з балансу). Визнання та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснюється незалежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi безкоштовно, придбанi в результатi обмiну на подiбнi i неподiбнi запаси згiдно з ПСБО 9 "Запаси". Оплата працi працiвникiв пiдприємства здiйснюється у вiдповiдностi з штатним розкладом.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "УКРГIПРОЦУКОР"
(код ЄДРПОУ 00334416)
станом на 31 грудня 2011 року
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку
Власникам цiнних паперiв та найвищому керiвництву
ПрАТ <УКРГIПРОЦУКОР>
1.Вступний параграф
1.1.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повна назва Приватне акцiонерне товариство "УКРГIПРОЦУКОР"
Код ЄДРПОУ 00334416
Мiсцезнаходження 01133 м.Київ, вул. Щорса,31
Дата державної реєстрацiї 18 червня 1997 року
Орган, який видав свiдоцтво Печерська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя, № 10712000 00004981
Органiзацiйна форма 230 - акцiонерне товариство
Види дiяльностi за КВЕД 71.11 дiяльнiсть у сферi архiтектури
41.20 будiвництво житлових i нежитлових будiвель
46.19 дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
Дата реєстрацiї останньої(нової) редакцiї статут 05.05.2011 року
Вiдомостi про засновникiв, учасникiв Засновником ПрАТ "Укргiпроцукор" є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву. Учасниками Товариства є акцiонери - фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства в процесi приватизацiї, випуску нових акцiй, на вторинному ринку цiнних паперiв та в iнший спосiб, не заборонений законодавством України. Засновнику Товариства акцiї не належать.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2011 року 49
Наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Вiнницький комплексний вiддiл м. Вiнниця, вул. Соборна,59
Генеральний директор Шкабара Євген Iванович
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Згiдно договору №15 вiд 21 березня 2013 року мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторською фiрмою <УНIВIЕРСАЛ-АУДИТ> та ПрАТ <УКРГIПРОЦУКОР> на проведення аудиторської перевiрки про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi та стану формування власного капiталу, незалежним аудитором Сiренко Л.В. здiйснено аудиторську перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011 року.
Перевiрка здiйснювалась в примiщеннi офiсу ПрАТ "УКРГIПРОЦУКОР" за адресою:01133, м. Київ, вул. Щорса,31
Перевiрка проводилась у вiдповiдностi до Законiв України та iнших нормативно-правових актiв України:
 Цивiльного кодексу України;
 Господарського кодексу України;
 Закону України "Про акцiонернi товариства";
 Закону України "Про господарськi товариства"
 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть"
 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"
 Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнфiну України 30.11.1999 року №291, зi змiнами та доповненнями станом на 09.12.2011 року.
 Положення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528
 Мiжнародних стандартiв аудиту;
 Нацiональних Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку
Перевiрка проведена на пiдставi наданих установчих, реєстрацiйних та iнших документiв, що засвiдчують правовий статус пiдприємства, внутрiшнiх нормативних розпорядчих документiв, договiрної, облiкової та iншої документацiї, що характеризує фiнансово-господарську дiяльнiсть, в тому числi комплект фiнансової звiтностi компанiї за перiод з 01.01.2011 по 31.12.2011 року. Перевiрка проведена вибiрковим порядком.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства, або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, що надає достовiрну i справедливу iнформацiю, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обiрунтування аудиторської думки та звiту.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалися шляхом тестування доказiв на обiрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року №291. В редакцiї станом на 09.12.2011 року.
На пiдставi законодавчих та нормативних положень про бухгалтерський облiк на Українi в товариствi видано Наказ про облiкову полiтику №1 вiд 01.01.2011 р
оку. Концептуальною основою фiнансової звiтностi являються чиннi закони та iншi нормативно-правовi акти України, положення (стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi вимоги та положення пiдприємства.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
3. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Фактично за перевiрений перiод ПрАТ"УКРГIПРОЦУКОР" займалося наступними видами дiяльностi: проектно-вишукувальнi роботи, надання примiщень в оренду, послуги по наданню мiсця для автотранспорту та послуги з використанням копiювально-розмножувальної технiки.
Чистi активи - це активи пiдприємства за винятком його зобов'язань (Наказ Мiнiстерства фiнансiв України Про затвердження Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 19, п.4.
Станом на 31.12.2011 року чистi активи ПрАТ "УКРГIПРОЦУКОР"складають:
Рядок Найменування показника Значення показникiв на кiнець звiтного перiоду
(31 грудня 2011 року), тис.грн.
1. Активи
1.1. Необоротнi активи 6190,0
1.2. Оборотнi активи 1795,0
1.3. Витрати майбутнiх перiодiв 1,0
1.4. Разом активи (рядок 280 ф.№1) 7986,0
2. Зобов'язання
2.1. Забезпечення виплат персоналу 0
2.2. Довгостроковi зобов'язання 0
2.3. Поточнi зобов'язання 859
2.4. Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5. Разом зобов'язань (сума рядкiв430,480,620,630 ф.№1) 859,0
3. Чистi активи (рядок 1.4. -2.5) 7127,0
4. Статутний капiтал у тому числi: 3063,0
4.1. Неоплачений капiтал 0
4.2. Вилучений капiтал 0
5. Перевищення вартостi чистих активiв ПрАТ "УКРГIПРОЦУКОР" розмiру зареєстрованого статутного капiталу проводиться за формулою:
(рядок 3 - рядок 4) 4064,0
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 року складає 7127,0 тис. грн., що бiльше розмiру зареєстрованого статутного капiталу, який станом на 31.12.2011 року складає 3063,0 тис. грн., на 4064,0 тис. грн.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно з метою реалiзацiї положень ст.155 Цивiльного кодексу України <Статутний капiтал акцiонерного товариства.
4. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>.
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi б мала надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства.
Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння , у тому числi внутрiшнього аудиту було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
Вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства> та вимогам Статуту. Розмiр статутного капiталу в установчих документах станом на 31.12.2011 р. визначено у розмiрi
3 062 774 (Три мiльйони шiстдесят двi тисячi сiмсот сiмдесят чотири) гривнi 00 копiйок.
Статутний капiтал подiлений на 12 251 096 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 (нуль цiлих двадцять п'ять сотих) гривнi кожна.
Усi акцiї Товариства є простими iменними. Випуск привiлейованих iменних акцiй Товариство не передбачає. Акцiї iснують в без документарнiй формi.
Протягом звiтного перiоду в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
 Загальнi збори акцiонерiв;
 Наглядова рада - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариствi, в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора.
 Виконавчий орган є Генеральний директор, який має статус члена Виконавчого органу i призначається рiшенням Наглядової ради. Вiн здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
 Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також його фiлiй i представництв за результатами фiнансового року Загальнi збори обирають Ревiзора простою бiльшiстю голосiв строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Iншi додатковi положення, що регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння, не затверджувались.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України <Про акцiонернi товариства> - до 30 квiтня.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>.
6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 , аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка,ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, або помилки.
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури,виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ "УКРГIПРОЦУКОР" за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року внаслiдок шахрайства або помилки.
7. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах та надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ "УКРГIПРОЦУКОР" станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку.
У вiдповiдностi до положення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528 нашим обов'язком було розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку .
Станом на 31 грудня 2011 року необоротнi активи становлять 6190 тис. грн. , i складаються з :
 Основних засобiв з залишковою вартiстю 1 434 тис. грн.;
 Iнших фiнансових iнвестицiй на суму 4362 тис. грн.;
 Довгострокової дебiторської заборгованостi на суму 71 тис. грн..;
 Справедливої( залишкової) вартостi iнвестицiйної нерухомостi
вартiстю 124 тис. грн..;
 Вiдстрочених податкових активiв вартiстю 199 тис. грн.;
До складу оборотних активiв входять :
 Виробничi запаси на суму 41 тис. грн..;
 Незавершене виробництво 357 тис. грн.;
 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 59 тис. грн..;
 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 63 тис. грн..;
 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка становить 377 тис. грн.;
 Iншi оборотнi активи на суму 245 тис. грн.;
Виробничi запаси та незавершене виробництво облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 9 "Запаси"
Дебiторська заборгованiсть облiковується згiдно положень П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", Iншi фiнансовi iнвестицiї облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Грошовi кошти контрольованi Товариством на звiтну дату, оцiнюються в сумi 100 тис. грн. в нацiональнi й валютi та 553 тис. грн.. в iноземнiй валютi. Перевiркою органiзацiї бухгалтерського облiку операцiй з грошовими коштами пiдтверджено достовiрнiсть цiєї суми, вiдображеної у фiнансовiй звiтностi.
Витрати майбутнiх перiодiв становлять 1 тис. грн.
Загальна вартiсть активiв станом на 31 грудня 2011 року становить 7986 тис. грн.
Зобов'язання облiковуються у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання" i складають станом на 31 грудня 2011 року 859 тис. грн. з наступним їх розподiлом:
 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 13 тис. грн.;
 Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 4 тис. грн. ;
 Поточна заборгованiсть зi страхування становить 43 тис. грн.;
 Поточнi зобов'язання з оплати працi становлять 19 тис. грн.;
 Поточна заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв становить 1 тис. грн..;
 Iншi поточнi зобов'язання складають 779 тис. грн.
Власний капiтал становить 7127 тис. грн. i складається з:
 Статутного капiталу обсягом 3063 тис. грн;
 Iншого додаткового капiталу в обсязi 822 тис. грн..;
 Резервного капiталу в обсязi 95 тис. грн.;
 Нерозподiленого прибутку в обсязi 3148 тис. грн..
Облiк власного капiталу вiдповiдає вимогам П(С)БО 5 "Власний капiтал" .
Аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.
Статутний капiтал .
Товариство створене вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 04 червня 1997 року №702 шляхом перетворення державного пiдприємства "Український державний iнститут по проектуванню пiдприємств цукрової промисловостi "Укрдiпроцукор" у Вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Законом України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 10 липня 1996 року №290/96-ВР i є його правонаступником.
ВАТ "УКРГIПРОЦУКОР" є також правонаступником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЦУКРОТЕХСЕРВIС" щодо всiх майнових прав та обов'язкiв останнього, в результатi приєднання ТОВ"ЦУКРОТЕХСЕРВIС" до ВАТ "УКРГIПРОЦУКОР" вiдповiдно до договору приєднання вiд 24 квiтня 2003 року та рiшень Загальних зборiв Товариства вiд 24.04.2003 р. та 03.09.2003 р.
Складовою виробничо-технiчною частиною Товариства є Вiнницький комплексний вiддiл, його мiсцезнаходження: 21050, м. Вiнниця, вул. Соборна 59.
Посадовими особами органiв управлiння товариства визнаються: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правлiння, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно останньої редакцiї Статуту, яка зареєстрована 05.05. 2011 року, статутний фонд визначено в обсязi 3 062 744(Три мiльйони шiстдесят двi тисяч сiмсот сiмдесят чотири ) гривнi, який подiлений на 12 251 096 (Дванадцять мiльйонiв двiстi п"ятдесят одна тисяча дев'яносто шiсть) штук простих iменних акцiй рiвною номiнальною вартiстю 0,25 (Нуль цiлих двадцять п'ять сотих) гривнi.
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку.
За результатами господарської дiяльностi Товариство отримало дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в сумi 2435 тис. грн.
Товариство для виконання своєї господарської дiяльностi здiйснило витрати на загальну суму 4656 тис. грн., у тому числi:
 Матерiальнi витрати - 120 тис. грн.;
 Витрати на оплату працi - 2009 тис. грн.;
 Вiдрахування на соцiальнi заходи - 673 тис. грн.
 Амортизацiя - 173 тис. грн.;
 Iншi операцiйнi витрати склали - 1682 тис. грн.
 Усього: 4656 тис. грн.
Визнання витрат у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".
Фiнансовим результатом господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi визначено прибуток у сумi 43 тис. грн.
Iнша допомiжна iнформацiя.
Аудитором не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством про результати його дiяльностi та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю.
Стан корпоративного управлiння в Товариствi вiдповiдає Статуту Товариства, положенням Цивiльного кодексу України та статтям 89-й , 167 -й Господарського кодексу України.
Аудитор -Директор
ТОВ <АФ <Унiверсал-Аудит>
Л.В.Сiренко
Висновок складено 17 квiтня 2013 року.

8. ДОВIДКА
про фiнансовий стан
Фiнансовий стан ПрАТ "УКРГIПРОЦУКОР" характеризується наступними показниками, якi розраховано на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 р. :
Назва Формула Нормативне значення Станом на 31.12.2010р. Станом на 31.12.2011 р.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф.№1р.260+ф№1р.270 1,5-2,5, але не менше 1 2,66 2,09
Ф№1р620
Коефiцiєнт промiжної лiквiдностi Ф№1р260-(Ф№1р100+Ф№1р270) норматив 0,6-0,8 2,59 2,04
Ф№1р620
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф№1р220+Ф№1р230+Ф№1р240 норматив 0,25-0,5 1,22 0,80
Ф№1р620
Коефiцiєнт фiнансування Ф№1р430+ Ф№1р480+Ф№1р620+ Ф№1р630 норматив не бiльше 1,0 0,08 0,12
Ф№1р380
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi Ф№1р380 норматив не менше нiж 0,25-0,5 0,93 0,89
Ф№1р640
Коефiцiєнт забезпечення
оборотними засобами Ф.№1р.260 - ф№.1р.620
Ф.№1 р.380 Норматив не менше
0,1 0,13 0,13
З наведених вище коефiцiєнтiв оцiнки стану товариства випливає, що фiнансове становище вiдповiдає нормам, коефiцiєнти лiквiдностi вiдповiдають, або вищi за нормативнi. Лiквiднi активи пiдприємства можуть бути реалiзованi в найкоротшi строки по першiй вимозi засновникiв або просто по вимозi кредиторiв. Наявний оборотний капiтал компанiї сформований у достатньому розмiрi.
Аудитор - Директор
ТОВ <АФ <Унiверсал-Аудит> Л.В.Сiренко
9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повна назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <АУДИТОРСЬКА ФIРМА <УНIВЕРСАЛ-АУДИТ>
Код ЄДРПОУ 22890033
Мiсцезнаходження 03037 м.Київ, вул..Бiлгородська буд.14,кВ.28
Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Солом'янською РДА в м.Києвi 30 вересня 1994 року за № 1 073 105 0001 005819
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво №0322, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98 та продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 23 грудня 2010 року №224/3, чинне до 23 грудня 2015 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Серiя АБ №000578, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №630 вiд 25 вересня 2007 року, чинне до 23 грудня 2015 року
Керiвник Сiренко Лариса Володимирiвна
Iнформацiя про аудитора Сiренко Лариса Володимирiвна
Сертифiкат аудитора - Серiя <А> №001799, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 27 грудня 1994 року за №23, термiн чинностi - до 27 грудня 2013 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiї <А> №000705 вiд 20 серпня 2004 року, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 20 серпня 2004 року.Строк дiї Свiдоцтва продовжено розпорядженням Держфiнпослуг вiд 29 сiчня 2009 року №59 до 27 грудня 2013 року
Контактний телефон 093-690-68-63
Електронна адреса Larisa072@gmail.com
Директор Сiренко Л.В.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання У 2011 роцi товариство виконувало проектнi роботи для цукрових заводiв України, Бiлорусi (Жабiнковський та Слуцький цукровi заводи), Росiї (ОАО "НИКА")
У звiтному роцi Товариство надавало послуги фiзичним та юридичним особам з охорони автомобiпiв, здавання в оренду примiщень та iншi незначнi послуги.
Структура основних видiв дiяльностi та частки доходiв вiд кожного у загальному обсязi виручки:
Види дiяльностi : 2007р 2008 р 2009 р 2010 р 2011 р
%% %% %% %% %%
Проектування 58,9 53,1 65,9 58,7 42,62
Послуги фiзичним
i юр.особам 41,1 46,9 34,1 41,3 57,38

Цукровi зводи України в основному тiльки реконструюють окремi вибобничi мiсця, не займаючись комплексною реконструкцiєю заводiв в цiлому, а обладнання достатньо застарiле, заводи потребують впровадження нових технологiй з оновленням обладнання, щоб i дало роботу ПрАТ "Укргiпроцукор". Оскiльки в Бiлорусi i Росiї впровадженню нових технолгiй i оновленню обладнання на цукрових заводах придiлється значна увага, ПрАТ "Укргiпроцукор" бере участь в тендерах на виконання зазначених робiт в Бiлорусi i Росiї, де i отримує замовлення.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв в товариствi не вiдбулося значних придбань та вiдчуджень активiв. Товариство i надалi не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 3519 тис.грн, залишкова - 1434 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на 31.12.2011р 59,25 %. Первiсна вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду, на кiнець звiтного перiоду складає 213 тис.грн, знос складає 89 тис.грн. Товариством використовуються власнi активи. Основнi активи товариства знаходяться за мiсцем знаходження товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Неефективний власник, якiсть сировини, нестача обiгових коштiв, втрата ринкiв збуту у країни СНД, розбалансований внутрiшнiй ринок, ввезення цукру-сирцю, високi податки, закон про регулювання ринку цукру та iншi фактори, якi впливають на ефективнiсть роботи цукрових заводiв, неможливiсть пiдтримувати її на високому рiвнi, який потребує розроблення проектної документацiї, тобто робiт, якi виконує ПрАТ "Укргiпроцукор". На ринку проектування iснує велика конкуренцiя вiдомих i невiдомих фiрм. Попит роботи з основної дiяльностi товариства в Українi низький, тому товариство розширює сферу своєї дiяльностi на iншi країни.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафнi санкцiї за несвоєчасну сплату екологiчного податку за 1 квартал 2011року - 170 грн
Штрафнi санкцiї за несвоєчасну сплату екологiчного податку за 2-й квартал 2011 року -76,26 грн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента ПрАТ "Укргiпроцукор" являється госпрозрахунковим пiдприємством i працює на основi укладених договорiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів При укладаннi договорiв початок виконання робiт пов'язується з надходженням авансу. У разi несплати авансу замовником робота не виконується. Остаточний розрахунок здiйснюється пiсля передачi розробленої документацiї замовнику.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2012 рiк товариство планує виконати обсяз робiт по основнiй дiяльностi на суму близько 4,0 млн.грн. Крiм того, товариство надає послуги фiзичним та юридичним особам. Цi прогнознi показники забезпечуть успiшну фiнансову дiяльнiть товариства .
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Основною дiяльнiстю товариства є розробка проектної документацiї з реконструкцiї та модернiзацiї цукрових заводiв та iнших пiдприємств. Дослiджень товариство не проводить.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ щодо дiяльностi товариства i його посадових осiб за 2011 рiк не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Головною умовою успiшної дiяльностi товариства являється закючення договорiв з цукровими заводами на виконання проектних робiт.