ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
21.04.2011 207/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA1002521003 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 12251096 3062774.000 100.0000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому ринку не проводилась. В лiстинг будь-якої бiржi цiннi папери емiтента не включенi. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення простих iменних акцiй