ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  "Полiсметал-реєстр"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36567137
Місцезнаходження  м. Київ, Оболонський, 04073, м. Київ, Московський проспект , 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 581109
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя зцiннихз паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  24.03.2011
Міжміський код та телефон  (044) 464-49-06
Факс  (044) 464-49-06
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  д/н
 
Найменування  "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  м. Київ, Шевченкiвський, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  д/н
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Укргiпроцукор"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00334416
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, Печерський, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  лiцензiя АВ №533947
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Територiальне Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.05.2010
Міжміський код та телефон  (044) 529-56-34
Факс  (044) 529-56-34
Вид діяльності  Емiтент, який самостiйно веде власний реєстр власникiв iменних цiнних паперiв (емiтент-реєстроутримувач)
Опис  ВАТ "Укргiпроцукор" (ПрАТ "Укргiпроцукор") з 1998 року по 16.06.2011 року здiйснював дiяльнiсть з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Рiшенням наглядової ради (протокол №18 вiд 16.06.2011року ) припинено дiю лiцензiї АВ №533947 з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" в зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй товариства i передачею системи реєстру зберiгачу ТОВ "Полiсметал-реєстр" ( договiр №001-Е вiд 04.05.2011р) за актом приймання - передачi №1 вiд 12.05.2011 року Обслуговує випуск акцiй товариства ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" ( договiр № Е655/11 вiд 26.04.2011р).
 
Найменування  Аудиторська фiрма "УНIВЕРСАЛ - АУДИТ"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22890033
Місцезнаходження  м. Київ, Соломенський, 03037, м. Київ, вул. Бiлгородська, 14, кв. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  № 0322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  093-690-68-63
Факс  д/н
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  свiдоцтво № 0322 продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 23 грудня 2010 року № 224/3, чинне до 23 грудня 2015 року