ПрАТ “Укргіпроцукор”

Код за ЄДРПОУ: 00334416
Телефон: (044) 5295634
e-mail: ugs@ipnet.ua
Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 04.05.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Шкабара Є.І.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Щорса,31
4. Код за ЄДРПОУ 00334416
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 529-56-34, (044) 529-56-34
6. Електронна поштова адреса ugs@inetcom.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.04.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

82, Газета "Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.05.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

ugs.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}